SİGORTA SEKTÖRÜNDE İŞ ETİĞİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Banking and Insurance, Department of Insurance, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AYLİN MERCAN

Consultant: Necla Tunay

Abstract:

Etik tüm ticari kuruluşların başarısı için çok önemli olsa da, soyut ürünleri ve sunduğu hizmet gelecekte gerçekleştirilecek bir sözün yerine getirilmesine bağlı olan sigorta endüstrisi için ayrı bir önem taşıyabilmektedir. Karşılıklı güven ilişkisine bağlı olan ve iyi niyet prensibiyle hareket eden sigorta endüstrisi için işletmelerin etik uygulamalarını oluşturup geliştirmeleri kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle araştırmada sigorta sektöründe etik algının incelenmesi ve sigorta sektörü çalışanlarının kendi şirketlerinin etik uygulamaları konusundaki görüşlerinden yola çıkarak, Türkiye’de sigorta sektörünün etik açıdan durumunu ortaya koyabilmek amaçlanmıştır. Çalışmada sigorta şirketi çalışanlarının etik algılarını ölçmek için “İş etiğine yönelik tutum ve davranışlar” ölçeği (Attitude Towards Business Ethics Questionnaire) (ATBEQ) anket formu kullanılmıştır. Çalışma örneklemi İstanbul ilindeki sigorta şirketlerinde çalışmakta olan 200 kişiden oluşmaktadır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak t testi ve ANOVA testi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışanların demografik verileri ile etik algıları arasındaki ilişkiyi ölçen karşılaştırmalı analizler sonucunda yaş, eğitim seviyesi, çalışılan sektör, çalışma süresi ve şirket büyüklüğü ile çalışanların iş algıları arasında anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. -------------------- Although it is very important for the success of all commercial organizations, ethics may be of particular importance for the insurance industry, whose abstract products and service are dependent on the fulfillment of a promise to be made in the future. For the insurance industry, which is dependent on mutual trust, it has become an inevitable need for businesses to create and develop their ethical practices. Therefore the aim of the study is to examine ethical perception in the insurance sector and based on the opinion on the ethical implications of their company's employees in the insurance sector, reveal the status of the insurance ethics in Turkey. In study, the question scale used in the survey is “Attitude Towards Business Ethics Questionnaire” (ATBEQ) to analyze the ethical perceptions of insurance company employees. The study sample consisted of 200 people working in insurance companies in Istanbul. The data obtained from the questionnaires were analyzed using the SPSS program and t test and ANOVA test methods. As a result of the comparative analyzes that measure the relationship between the employees' demographic data and their perceptions of ethics, it was concluded that there is a significant relationship between age, education level, sector of work, working time and company size and the perceptions of the employees.