Yaratıcı düşünme becerisinin ilköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrenci başarısı üzerindeki etkililiği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: DENİZ ÖZTÜRK

Consultant: HAMZA AKENGİN

Abstract:

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler dersinde yapılandırmacı yaklaşımın yaratıcı düşünme becerisi desteklenerek uygulanan eğitimin, öğrencilerde akademik başarıyı, becerileri, cinsiyet değişkeni içinde başarılarının artıp artmadığı ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma Gündoğdu Nene Hatun ilköğretim okulunun 6/A ve 6/B sınıfı öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya 36 deney 33 kontrol grubundan olmak üzere toplam 69 öğrenci katılmıştır. Araştırmacı araştırmasının araştırma süresince okulun sosyal bilgiler öğretmeni olarak sürdürmüştür. Araştırmanın veri toplama süresince öğrenceleri tanımaya yönelik anket, Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçeği, Piaget Kâğıt Kalem testi (Concrete – Operational Reasonning Test) Beceri ölçeği, Sosyal Bilgiler derisi Ülkemiz ve Dünya Ünitesi ile Elektronik Yüzyıl Ünitelerine yönelik akademik başarı testi, her iki ünite konuları ile ilgili etkinlikler ve performans ödevleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler nicel ve nitel içerik çözümlemeleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda yaratıcı düşüne becerilerini desteklendiği deney grubunda akademik ders başarısı ve Piaget Kâğıt Kalem testi (Concrete – Operational Reasonning Test) Beceri ölçeği puanları arasında kontrol grubuna göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Sosyal Bilgiler, Yaratıcı düşünme becerisi, Ülkemiz ve Dünya, Elektronik Yüzyıl ABSRTRACT In this research; the educations’, which was applied in Social Information Lessons with supporting the thinking skills of constructivist approach, effect in students academic success, skills, success change in gender variable, attitude for the Social Information Lesson has been researched. Qualitative and quantitative research methods used in research.Research has been done with 6/A and 6/B class students of Gündoğdu Nene Hatun Elementary School .69 students, 36 from experiment and 33 from control group, participated in research.During the research, researcher was also the Social Information Teacher of the school.During data collection period of the research, survey in order to recognize students, attitude scale for Social Information lesson, Piaget paper pencil test (Concrete - Operational Reasonning Test) Skill Scale, academic achievement test for the Electronic Century and Our Country and World Units in Social Studies lesson, performance homeworks and activities related to both units are used.The data obtained were valuated using quantitative and qualitative content analysis. In research result, there is a significant difference between the control group and the experimental groups’, which was supported with creative thinking skills, academic lesson success and Piaget Paper Pencil tests’ (Concrete - Operational Reasonning Test) skill scale scores . Key words: social studies, creative thinking skills, Our country and the world, Electronic Century