Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin disiplinler arası yaklaşımla matematikle ilişkilendirilmiş beden eğitimi derslerinin öğrencilerin beden eğitimi ve matematik derslerine yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması


Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Elzem Durmuş

Consultant: UFUK ALPKAYA

Abstract:

Bu araştırmanın genel amacı, disiplinler arası yaklaşımla hazırlanmış derslerin öğrencilerin farklı dersler üzerindeki algılarına etkisinin incelenmesidir. Bu bağlamda disiplinler arası yaklaşımla 6. sınıf matematik ve beden eğitimi derslerini ilişkilendirerek öğrencilerin beden eğitimi ve matematik derslerine yönelik tutumlarına etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada “ön test son test deney-kontrol gruplu” deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, İstanbul ili, Başakşehir ilçesinde 2017-2018 öğretim yılında, bir özel okulda iki farklı şubede öğrenim gören 34 altıncı sınıf öğrencisi ile oluşturulmuştur. Çalışmanın deney grubunda dersler, 12 hafta boyunca, mevcut öğretim programına ek olarak 6. Sınıf matematik dersi kazanımları ile ilişkilendirilerek hazırlanmış etkinlikler ile işlenirken kontrol grubunda mevcut öğretim programına uygun olarak devam etmiştir. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, Önal (2013) tarafından geliştirilen Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği ile öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumları ise Varol, Ünlü, Erbaş ve Sünbül (2016) tarafından geliştirilen İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği ile ölçülmüştür. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 16 istatistik programı kullanılmıştır. Disiplinler arası yaklaşımla matematikle ilişkilendirilmiş dersler ile geleneksel metod ile tasarlanmış derslere devam eden öğrencilerin matematik ve beden eğitimi dersine yönelik tutum ön test ve son test puanları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre beden eğitimi dersine yönelik tutum ön test ortalaması 57,24 puan iken son test ortalaması 53,41; matematik dersine yönelik tutum ön test puan ortalaması 81,47 puan iken son test puan ortalaması 81,47’dir. Bu ortalamalar karşılaştırıldığında (p>0,05) olduğundan aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. -------------------- The aim of this study is to investigate the effects of the interdisciplinary approach on students' perceptions towards different courses. For this purpose, it is examined the effects of interdisciplinary approach on 6th grade students' peceptions towards mathematics and physical education courses. In this study, experimental method with pre-test post-test experimental-control group was used. The sample of the study was consisted of 34 sixth grade students in a private school in the 2017-2018 academic year in Başakşehir, İstanbul. In the experimental group of the study, the activities designed according to interdiciplinary approach were used in addition to the existing curriculum for 12 weeks. The attitudes of the students towards mathematics were measured by the Middle School Students’ Attitudes towards Mathematics Scale (Önal, 2013); and the attitudes of the students towards physical education course were measured with The Elementary Physical Education Attitude Scale (Varol, Ünlü, Erbaş and Sünbül, 2016). SPSS 16 statistical program was used to analyze the data obtained from the study. Pre-test and post-test of attitudes scores of students attending courses designed with the traditional method and mathematics-related courses with an interdisciplinary approach were compared. Pre-test and post-test scores of students attending courses designed with the traditional method and mathematics-related courses with an interdisciplinary approach were compared. According to the results of the research, the mean of pre-test of the attitude scores towards physical education course was 57.24, the mean of post-test of average scores was 53.41; the mean of pre-test of the attitude scores towards mathematics course is 81.47, the mean of post-test is 81.47. There was no statistically significant difference between the means of attitudes scores (p> 0.05).