İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazma becerisi, hızı ve tutumlarının incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: HATİCE KADIOĞLU

Consultant: ZELİHA NURDAN BAYSAL

Abstract:

Bu araştırmada, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı becerisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmada ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı becerisi, yazma hızı ve bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Bu değişkenler; yaş, okul öncesi eğitim alma durumu, anaokuluna gitme süresi, cinsiyet, ailenin kaçıncı çocuk olunuşu durumu, sahip olunan kardeş sayısı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, ailenin sosyo-kültürel ekonomik durumu, yazı yazarken kullanılan el ve okulların bulunduğu sosyo-kültürel çevredir. Araştırmada öğretmen görüşlerine de başvurulmuştur. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ili, Esenler ilçesi, Hasip Dinçsoy İlköğretim Okulu, Engin Can Güre İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencileri arasından gönüllülük esasına göre seçilen 364 öğrenci ve öğrencilerin 25 sınıf öğretmenidir. Araştırmada kullanılan ölçekler, bitişik eğik yazı beceri ölçeği, bitişik eğik yazıya ilişin tutum testi, öğretmen görüş formu ve kişisel bilgiler formudur. Araştırmada elde edilen verilerle ilgili yapılan analizlerde SPSS 16,5 paket programı kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin bitişik eğik yazı becerisi; okul öncesi eğitim alma, anaokuluna gitme süresi, cinsiyet, ailenin kaçıncı çocuk olunuşu, sahip olunan kardeş sayısı, baba eğitim düzeyi, ailenin sosyo-kültürel ekonomik durumu, yazı yazarken kullanılan el, gittiği okulun sosyo-ekonomik seviyesi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğrencilerin yazma hızı; okul öncesi eğitim alma, anaokuluna gitme süresi, yaş, ailenin kaçıncı çocuk olunuşu, kardeş sahibi olma durumu, sahip olunan kardeş sayısı, ailenin sosyo-kültürel ekonomik durumu, gittiği okulun sosyo-ekonomik seviyesi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğrencilerin bitişik eğik yazı yazma becerisi ile bitişik eğik yazıya ilişkin tutum arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır. Öğrencilerin bitişik eğik yazı yazma becerisi ile yazma hızı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler Ses Temelli Cümle Yöntemi’ne göre ilk okuma yazma öğretimi sürecinde sorunlarla karşılaştığını ifade etmiştir. Öneriler geliştirmiştir. ABSTRACT The aim of the study was to observe the cursive handwriting skill performances of the first graders. The study was conducted with a survey design. In this study the first graders’ cursive handwriting skill, handwriting speed and the attitude of cursive handwriting were investigated for various variables. The variables were sex, age, the situation of getting pre-school education, the time of getting pre-school education, the number of sister or brother, mother’s education level, father’s education level, the socio-cultural environment of the students’ school, the preferred of hand while writing, family’s socio-cultural economic situation, family’s repetition daugher or son. Also in the study teachers’ opinions were applied. The work group of the research was formed of 364 first graders selected from three primary schools which were called Hasip Dinçsoy, Engin Can Güre and Cumhuriyet Primary School in Esenler district of İstanbul province and students’ twenty-five teachers. By using SPSS 16.5, the data were analyzed. At the result of the research, there was a meaningful difference for students’ cursive handwriting skill on the situation of getting pre-school education, the time of getting pre-school education, sex, family’s repetition daugher or son, the number of sister or brother, father’s education level, family’s socio-cultural economic situation, the preferred of hand while writing. There was a meaningful difference for handwriting speed on the situation of getting pre-school education, the time of getting pre-school education, age, family’s repetition daugher or son, the situation of had any brother or sister, the number of sister or brother, family’s socio-cultural economic situation, the socio-cultural environment of the students’ school. There was a negative correlation between students’ cursive handwriting skill and the attitude of cursive handwriting. There was a positive correlation between cursive handwriting skill and handwriting speed. The teachers expressioned that they had got some problems while initial literacy education according to phonetic based sentences construction method. The proposals were improved.