Popüler kültür içerisinde çocukların tüketime yönlendirilme süreçleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: TUĞBA AKPINAR

Consultant: ŞEYDA AKYOL

Abstract:

Popüler kültür içerisinde çocukların tüketime yönlendirilme süreçleri Sanayileşme dönemi sonrası gelişmeye başlayan popüler kültür her geçen gün toplumlar üzerindeki etkisini arttırmaktadır. Buna paralel olarak günümüzdeki bireyler artık neleri düşünüp nasıl davranmaları, hangi yiyecekleri tercih edip neleri satın almaları gerektiğine dair birçok konuda kendi başına karar alamamaktadır. Çünkü popüler kültürü yayma aracı olan kitle iletişim araçları asıl karar alma merkezi olmaktadır. Bireyler popüler olana ulaşmak için kitle iletişim araçlarının özellikle de televizyonun söylemlerini bütünüyle gerçekleştirmektedir. Bu söylemler bireyleri tüketime yönlendirmektedir. Tüketim birçok boyutta değerlendirilebilmektedir. Bireylerin tüketimleri ürün ve hizmet tüketimi gibi gerekli tüketimler olabilmektedir. Ancak bunun yanı sıra tüketim zaman tüketimi ve sembolik tüketime de dönüşmektedir. Tüketimi sorun olarak değerlendirmemizin nedeni bu olmaktadır. Yetişkinleri dahi bu denli etkileyen sürecin, doğrudan çocukları hedef alması durumda ise daha fazla olumsuz sonuçlar doğurduğu görülmektedir. Çocukların yaşları gereği duygusal ve zihinsel gelişimlerini tamamlayamadıkları için iyi -kötü, doğru-yanlış ayrımına varamaması kitle iletişim araçlarından özellikle de en çok tercih ettikleri televizyon yayınlarından daha fazla etkilemelerine neden olmaktadır. Bunun farkında olan medya durumu popüler kültürün çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. Yapılan çalışmada çocukların ilgilerini çeken çizgi filmler, yarışmalar, diziler ve reklamlar gibi televizyon program içerikleriyle nasıl etkilendikleri ve tüketime yönlendirildikleri incelenmiştir. Bunun yanı sıra çocukların çok fazla ilgisini çeken ve sıklıkla kullandıkları dijital araçlara da yer verilmiştir ve bu araçların reklamlar ile çocukları tüketime özendirdikleri belirtilmiştir. Televizyonun, reklamların, özellikle televizyon reklamlarının çocukların tüketim davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çocukların sosyalleşmelerinde dahi artık birer tüketici olarak sosyalleşmektedir Bu bilgiler araştırma kısmında yer verilen göstergebilimsel yöntem ile yapılan reklam çözümlemesiyle desteklenmiştir. Analizi yapılan reklam filmi Koton Kids markasına aittir. Aslında Koton yetişkinlere yönelik hizmet veren bir hazır giyim markasıdır. Çocuk giyimi için ise Koton Kids markasını oluşturulmuştur. Koton Kids’in ilk televizyon reklam filmi tezde verilen bilgilerle birlikte değerlendirilmiş, analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Kültür, Popüler Kültür, Tüketim Kültürü, Medya, Reklam ABSTRACT CHILDREN'S CONSUMPTION OF POPULAR CULTURE IN THE ROUTING PROCESS The popular culture that has started improving after the industrialization period increases its influence on communities day by day. In parallel, recently individuals do not make decisions by themselves on numerous matters regarding what they need to think and how they need to act, which food they prefer and what they purchase. Since mass media as a medium that disseminates the popular culture become main decision making centre. Individuals materialize the telling of mass communication devices in particular television in order to achieve the popular one. Such telling leads individuals to consumption. Consumption can be evaluated in several dimensions. Individuals consumption may be necessary products, such as consumer products and services consumption. However, besides that consumption it becomes time-consuming and also symbolic consumption. This is why the consumption is evaluated as a problemed. This entire process is affecting even adults, in any situation when it targets directy the children it would cause more adverse outcomes. Due to the children couldn't complete the age for mentally emotionally, they couldn't compare what is right or wrong, good or bad. Because the preferings of the TVs' programs and this will get them affected by it. The media which is aware of this situation is using this popularity culture for their own self interest. The study examined the content of the programs cartoons, games, episodes and advertisements is shaoing have they affecting the children that they choose out this contensts. And also, the digital tools which children attracte a lot of attention and often used were adverted and it was indicated that these tools tempt children to consume by the ads. The impacts of television, advertisements and especially television ads on children's consumption behaviour were investigated. They become social while they are becoming social consumers. Such information have been supported by advertisement analyse performed with semiological method placed in the research section. The advertising film whose analyses were made belongs to the brand Koton Kids. In fact, Koton were an apparel brand that services for adults. Koton constituted Koton Kids for children. Koton Kids' fist television advertisement film was evaluated and analysed by the information given at the content of thesis.