İhaleye fesat karıştırma suçu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Cahide Gülnur Sarı

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Çalışmamızda tartışılan mesele, ihaleye fesat karıştırma suçunun hukuk tarihi içerisindeki süreci ve mevzuattaki düzenlemesidir. Bu itibarla ilk olarak ihale kavramı, ihalenin temel ilkeleri, ihale mevzuatının tabi olduğu idareler, ihale süreci, ihale usulleri, ihaleye fesat karıştırma suçunun Türk Hukuk sistemindeki tarihi gelişimi, mülga kanunlardaki düzenleniş biçimleri, suçun unsurları, suçun özel görünüş biçimleri, yaptırımları, kovuşturma usulü, görevli ve yetkili mahkeme ve doktrindeki eleştiriler ışığında mevzuattaki eksiklikler ele alınmıştır. İhaleye fesat karıştırma suçu, 765 Sayılı mülga Türk Ceza Kanununda, dağınık ve farklı başlıklar ve maddeler altında düzenlenmişken bu durumun uygulamada oluşturduğu sorunlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda tek bir madde suç tipini oluşturan hareketler sayılarak büyük ölçüde giderilmiştir. -------------------- The crimes about Bid Rigging in the legal history and their legislative arrangement has been discussed in our work. The crime about bid rigging is a respectively recently issued and embodied crime type. In this regard, firstly, the concept of tender, its ultimate principles, administrations that are subject to the bid rigging legislation, tendering procedure, tendering regulations, the historical process of the crime about Bid Rigging in Turkish Judicial System, the regulations in former laws, criminal provisions, appearance of the crime, its sanctions, the method of prosecution, the competent and authorized court and deficiencies in legislation in respect of the critics in doctrine are handled. The crime about public procurement has been issued under different and diverted titles and articles in the former Turkish Penal Code No. 765. This situation caused several problems in execution and these problems has been mostly eliminated with Turkish Penal Code No. 5237 as the actions that constitute the crime have been listed in one article.