Küresel iklim değişikliğinin sektörel düzeyde ve Türkiye tarım sektörü üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET SAYA

Consultant: JALE ÇOKGEZEN

Abstract:

Sanayi Devrimi sonrası artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla dünyada büyük ölçüde fosil yakıtlar kullanılmıştır. Bu durum, atmosferde sera gazlarının birikerek küresel ısınmaya ve nihayetinde iklim değişikliğine yol açmıştır. İklim değişikliği ise dünya üzerinde çok sınırlı bir faydadan öte, daha çok önemli insani kayıplara ve yüksek ekonomik maliyetlere yol açarak gerek dünya ekonomisinin bütünü üzerinde gerekse de ayrı ayrı ülke ekonomileri üzerinde ciddi ekonomik baskılar yaratmıştır. Bu çalışma; iklim değişikliğinin genel olarak sektörler üzerindeki etkilerini hem de Türkiye’deki tarım sektörü içinde tahıl ürünlerinin verimliliğine olan etkileri ele almayı amaçlamıştır. İklim değişikliğinin genel anlamda sektörler üzerinde milyarlarca dolar tutarında yüksek maliyetlere yol açan olumsuz etkileri olduğu ve bu olumsuz etkilerin yanında çok sınırlı bir düzeyde bazı sektörlerin gelişimine katkıda bulunduğu görülmüştür. Türkiye’deki tahıl ürünleri verimliliği üzerindeki etkisine bakıldığında ise yapılan Granger Nedensellik Testi sonucuna göre yıllık sıcaklık ortalamalarından arpa, çavdar ve yulaf verimliliğine ve yıllık yağış ortalamalarından ise çeltik verimliliğine doğru istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde Granger anlamında nedensellik tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, İklim Değişikliği, Ekonomi, Tahıl Ürünleri Verimliliği, Granger Nedensellik Testi, Türkiye ABSTRACT In order to meet the world’s energy needs that increased after Industrial Revolution, fossil fuels were mostly used. This has caused the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere, leading to global warming and ultimately to climate change. Climate change, along with a very limited benefit in the world, has created significant casualties and led to high economic costs, causing serious economic pressures on the world economy as a whole and on the economies of individual countries. This study has aimed at addressing the impact of climate change both on all sectors and on the efficiency of cereal products within the agricultural sector in Turkey. It was seen that climate change has negative effects on sectors that lead to high costs worth millions of dollars and along with these negative effects, to a limited extent, it contributes positively to the improvement of some sectors. As for its impact on the cereal product efficiency in Turkey, according the results of the Granger Causality Test that was carried out, among the annual temperature averages, a Grangerian causality towards barley, rye and oat productivity and among the annual rainfall averages, a Grangerian causality towards paddy productivity that statistically is at a level of 5% meaning was determined. Key Words: Global Warming, Climate Change, Economy, The Productivity Of Agriculture Products, Granger Causality Test, Turkey