Sosyal medyanın kriz iletişimi aracı olarak kullanımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Ceyhun Bayraktar

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bilgi akışını son derece hızlı hale getirmiştir. Kendi içeriklerini oluşturarak paylaşmaktan çekinmeyen büyük bir topluluk olan sosyal medya kullanıcıları bilginin yayılma hızının artmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Beklenmedik zamanlarda ortaya çıkarak kaotik ortamlar yaratan krizler de bu süreçten kendisine düşen payı almıştır. Sosyal medyada olumlu ve olumsuz her türlü bilgi çok kısa sürelerde milyonlara ulaşmaktadır. Bu durum kurumlar için meydana gelen krizlerin kontrolünü daha da güçleştirmektedir. Kriz dönemleri etkin yönetildiğinde kurumlar için sorun yaratmaktan ziyade fırsata dönüşebilmektedir. Bunu başarabilmenin yolu kriz yönetimi faaliyetlerinin tüm evrelerinde ihtiyaç duyulan kriz iletişiminden geçmektedir. Bu çerçevede yeni bir mecra olan sosyal medyada yaşanan krizler için uygulanacak olan iletişim yönetimi çalışmaları önem taşımaktadır. Hedef kitlelere halkla ilişkiler stratejisi kapsamında doğru ve güvenilir bilgilerin sosyal medyada iletiminin nasıl başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğinin açıklanması gerekliliği doğmaktadır. Bu tez çalışmasında, kriz iletişimi faaliyetlerinin sosyal medya üzerinden nasıl yürütülmesi gerektiği ve hangi uygulamalarla başarılı sonuçlar alınabileceği sorularına yanıt aranmıştır. Bu doğrultuda ilk bölümde sosyal medya kavramı ve araçları açıklanmıştır. İkinci bölümde sosyal medya ve kriz iletişimi ilişkisi ile birlikte sosyal medyada kriz iletişiminde başarılı olabilmek için uyulması gereken kriterler işlenmiştir. Üçüncü bölümde ise sosyal medyada yaşanan örnek kriz olayları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Anahtar Kelimeler : Sosyal medya, kriz iletişimi, yeni medya, halkla ilişkiler. ABSTRACT Developments in communication technologies, the flow of information is extremely fast. Social media users who create a large community do not hesitate to share their own content. They play an important role in increasing the speed of information propagation. Unexpected crises that created the chaotic environments, at times that this process has been the share itself. In social media in a very short time all kinds of information positive and negative reaches milions. In this case, further strengthening the control of crises from occurring for enterprises. The problem for enterprises in crises periods, which makes it own opportunity, rather than making effective are administered. It’s getting all stages of crisis management activities is needed in the way of crisis communication. In this context, a new medium which is to be applied to the social media crisis communication management studies. Target audiences as part of a public relations strategy and how accurate and reliable information disclosure of social media communications are performed succesfully, the necessity crises. In this thesis, the crises communications activities are the execution of social media, below, and which can be successful results with applications in response to the question eas sought. In this respect, the first sections describes the concept of social media and environments. The second chapter of social media crisis communication relationship with to be successful, the criteria to be complied with. The third section is on example of social media in crisis events are analysed in detail. Key words: Social media, crisis communications, new media, public relations.