Siyasal İletişimde Algılama Yönetimi: 2014 Yerel Seçimler Adalet ve Kalkınma Partisi Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Mahmut Özçelik

Supervisor: Betül Özkaya

Abstract:

SİYASAL İLETİŞİMDE ALGILAMA YÖNETİMİ: 2014 YEREL SEÇİMLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ÖRNEĞİ Siyasal iletişimde algılama yönetimi, son yılların en önemli güncel konularındandır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan partiler, siyasal iletişimde başarı elde etmek için seçim kampanyalarıyla seçmen algılamalarını yöneterek, iktidar olma amacını gerçekleştirmek isterler. Bu sebeple partiler, günümüzde yoğun bir rekabet ortamı içindedir. Kitle iletişim araçlarını etkin kullanan partiler, profesyonel kampanyalar yaparak seçmenlerin gözünde farklılık oluşturan diğer partiler arasında tercih edilen bir parti olmak için uğraşırken seçmenlerin zihinlerinde doğru ve olumlu algılanmayı amaçlamaktadırlar. Çünkü siyasal iletişimde seçmenlerin partileri ve parti liderlerini algılama süreci önemlidir. Bu bağlamda partilerin seçmenler tarafından doğru ve olumlu algılanması, siyasal iletişim ve siyasal seçim kampanyaları sürecinde siyasal partilerin algılama yönetimine ve algılama yönetimi kurallarına ne kadar uygun hareket ettikleriyle yakından ilgilidir. Önemli olan ise seçmenlerde istenilen yönde bir algı oluşturmak ve oluşturulan bu algılamaların davranışa dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu düşünceden yola çıkılarak hazırlanan çalışmada siyasal iletişim, seçim kampanyaları, siyasal iletişimde algılama yönetimi ve kuralları teorik olarak ele alınarak 2014 Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinin (Ak Parti) siyasal iletişim sürecinde algılama yönetimini nasıl yaptığını ve algılama yönetiminin seçmenlerin zihinlerinde nasıl algılandığını ortaya çıkartmaya yönelik bir araştırmaya yer verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda tezin hipotezlerinin doğrulandığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Algılama, Algılama Yönetimi, 2014 Yerel Seçimleri, Adalet ve Kalkınma Partisi ABSTRACT PERCEPTION MANAGEMENT IN POLITICAL COMMUNICATION: INSTANCE OFJUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY (JDP) IN 2014 LOCAL ELECTIONS Perception management in political communication is one of the most important and current subject in recent years. Parties, which have indispensable elements in democracies, tried to be achieve in power, to be successful in political communication with the managing electorate perceptions through political campaigns.Therefore, parties in current situation always in a intense competition between each other.With the use of mass media effectively, parties, through professional campaigns, tried to be different in the eyes of voters, when dealing with preferred party among other parties, they also intended tobe perceived correct and positive in the minds of voters.Because, in the political communication, it’s important that parties and party leaders be perceived by voters. Hence, parties’ right and positive perception by voters, is related to the political communication and political election campaigns to how much political parties comply with the perception management and the rules in the process of perception management. With the direction of the desired perception of voters is important to provide for converting existing perceptions to behavior. Hence, from this point of view, in this research, the subject of communication management, election campaigns, perception management and perception management rules in political communication handled with theoretically and then political communication in perception management of the Justice and Development Party during the 2014 Local Elections described and how efforts to uncover the structure of the political communication in the process of perception management and also perceptions in the minds of the voters of the perception management will be studied. With the result of research three hypothesis accepted. Key Words: Political Communication, Perception, Perception Management, 2014 Local Elections, Justice and Development Party (JDP)