Halkla ilişkiler etiğinin yeni medya ortamında incelenmesi


Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Cahide Karav

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

HALKLA İLİŞKİLER ETİĞİNİN YENİ MEDYA ORTAMINDA İNCELENMESİ Yeni medya, toplumsal, sanatsal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşam ile iletişim pratiklerini pek çok açıdan değiştirmiştir. Birçok iletişim disiplini gibi halkla ilişkilerde de değişimler meydana gelmiş; alan, yeni medyayı araçları arasına katmıştır. Halkla ilişkiler böylece yeni medyanın özelliklerine paralel olarak iletişimin iki yönlü ve etkileşimli bir şekilde gerçekleştiği bir hale gelmiştir. Ancak, başlangıcından bu yana etik sorunlarla mücadele eden halkla ilişkilerin yeni medyayı etkin bir şekilde kullanması, etik bakımdan sorgulanışlarına yeni başlıkların eklenmesine neden olmuştur. Bu çalışmada, yeni medya ile birlikte, gerek uluslararası meslek kuruluşları gerek Türkiye’deki meslek örgütleri tarafından kaleme alınmış meslek ahlak ilkeleri yeterli mi, yeni uygulama ve araçlar yeni etik sorunlar doğurabilir mi sorusuna cevap aranmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Halkla İlişkiler, Etik, Yeni Medya Etiği ABSTRACT AN ANALYSIS OF PUBLIC RELATIONS ETHICS IN THE NEW MEDIA New media has changed social, artistic, cultural, economic, political life and communication practices in many ways. As in many communication disciplines, a lot of change has also occurred in public relations; the field has included new media tools. Thus public relations has become a field in which communication happens in two way and interactively, in parallel with the characteristics with new media. But using new media effectively has added new headlines to ethical inquiries of public relations, which has been struggling with ethical problems since beginning. In this study, answers are sought to the question whether the professional ethics which are written by either international professional organizations or trade bodies in Turkey are sufficient and whether the new application and tools may cause new ethical problems. Keywords: New Media, Public Relations, Ethics, New Media Ethics