Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Murat Bahri Alarslan

Supervisor: AYŞE OYA ERKUT

Abstract:

Bu araştırmada, oyun ve fiziki etkinlikler dersinin ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi araştırılmıştır. Araştırmada oyun ve fiziki etkinlikler dersinin düzenli olarak yapılmasıyla, ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeyleri arasındaki ilişkiler, ilişkisel tarama modeli kullanılarak araştırılmıştır. - Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin düzenli yapılmasının ya da yapılmamasının ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerine etkisi var mıdır? - İlkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinde öğrenci cinsiyetleri açısından fark var mıdır? - İlkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinde, öğrenci yaşları açısından fark var mıdır? - İlkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinde, devlet okulu ya da özel okula devam etmeleri açısından fark var mıdır? - İlkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinde, okullarında spor salonu olup olmaması açısından fark var mıdır? - İlkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinde, öğretmenlerinin lisanslı sporcu geçmişi olup olmaması açısından fark var mıdır? - İlkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinde, öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersinin uygulanmasında Fiziksel Etkinlik Kartlarını kullanıp kullanmamaları açısından fark var mıdır? - İlkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinde, öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersinin uygulanmasında Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı kullanıp kullanmamaları açısından fark var mıdır? - İlkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinde, öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersinin uygulanmasında kullanacakları yeterli malzemeleri olup olmaması açısından fark var mıdır? - İlkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinde, öğretmenlerinin cinsiyeti açısından fark var mıdır? - İlkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinde, öğretmenlerinin yaşları açısından fark var mıdır? Araştırmamızda yukarıdaki sorularına cevaplar aranmıştır. Araştırmanın örneklemini, Küçükçekmece ilçesinde 3. ve 4.sınıflarda öğrenim gören, yaşları 8 ile 12 arasında olan 355 kız, 340 erkek olmak üzere toplam 695 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar; kendi hazırladığım “Kişisel Bilgi Formu” ve Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Savi, (2011) tarafından yapılan “Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği (OBÖ-ÇE)” dir. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS Windows 22.0 programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tamamlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, Standart sapma, Frekans) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında “Tek Yönlü Varyans Analiz Testi” kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında “Bağımsız Örneklem T Testi”, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında ise “Mann Whitney U testi” kullanılmıştır. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde belirlenmiştir. Analiz sonuçları, öğrencilerin okula bağlanma düzeyleri ile oyun ve fiziki etkinlikler dersinin uygulanması bakımından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi, bahçe ya da spor salonunda düzenli olarak uygulandığında, ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerini olumlu yönde etkilemiştir. Katılımcıların cinsiyetleri ile okula bağlanma arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Katılımcıların yaşlarıyla ilgili bulgularında 8 ve 12 yaş öğrenci sayılarının diğerlerinden gözle görülür bir şekilde az olduğundan analizlere dahil edilmemiştir. 9 yaşındaki öğrencilerin 10 yaşındaki öğrencilere göre okula bağlanmalarının daha fazla olduğu bulunmuştur. Devlet okulunda öğrenim gören öğrencilerin okula bağlanma düzeyleri özel okulda öğrenim gören öğrencilerden yüksektir. Katılımcıların okullarında spor salonu olup olmamasıyla, okula bağlanma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öğretmenleri lisanslı sporcu olan katılımcıların, öğretmenleri lisanslı sporcu olmayan katılımcılara göre okula bağlanmalarının daha yüksek oldukları söylenebilir. Öğretmenlerin FEK ve OODK kullanıp kullanmamalarıyla okula bağlanma arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Oyun ve fiziki etkinlikler dersinde kullanılacak malzemeleri yetersiz olan öğrencilerin okula bağlanmaları daha yüksek bulunmuştur. Katılımcıların öğretmen cinsiyetleriyle okula bağlanma düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğretmenleri 35-41 yaş grubunda olan öğrencilerin, öğretmenleri 22-28 ve 29-34 yaş grubundaki öğrencilere göre okula bağlanmalarının daha fazla olduğu bulunmuştur. -------------------- In this study, evaluation of the effect of play and physical activities on the levels of Primary School students attachment to school was investigated. In the study, the relationships between the levels of Primary School students attachment to school were investigated using the relational screening model, with regular play and physical activities classes. - Does the regular or non-regular play and physical activities course have an effect on the level of Primary School students attachment to school? - Is there a difference in the level of Primary School students attachment to school in terms of their gender? - Is there a difference in the level of Primary School students attachment to school in terms of their age? - Is there a difference in the level of Primary School students attachment to school in terms of their attendance to public or private school? - Is there a difference in the level of Primary School students attachment to school, whether or not they have a gym in their school? - Is there a difference in the level of Primary School students attachment to school in terms of whether their teachers have a history of licensed athletes? - Is there a difference in the level of Primary School students attachment to school, whether their teachers use physical activity cards in the implementation of the game and physical activities course? - Is there a difference in the level of Primary School students attachment to school in terms of whether their teachers use the play games compilation booklet in the implementation of the play and physical activities course? - Is there a difference in the level of attachment of Primary School students to school in terms of whether their teachers have sufficient materials to use in the implementation of the game and physical activities course? - Is there a difference in the level of Primary School students attachment to school, in terms of the gender of their teachers? - Is there a difference in the level of Primary School students ' attachment to school, in terms of the age of their teachers? Answers to the above questions were sought in our research. Sample of the study, Küçükçekmece district 3. and 4.there were a total of 695 students, of whom 355 were girls and 340 were boys, who were between the ages of 8 and 12. Two data collection tools were used in the research. These are the “Personal Information Form” and the “school attachment scale for children and adolescents (OBÖ-ÇE)”, which I have prepared by Savi, (2011), a study of validity and reliability of the Turkish form. While the results of the study were evaluated, SPSS Windows 22.0 program was used for statistical analysis. “One-way variance analysis test” was used to compare the normal distribution parameters between groups in addition to complementary statistical methods (mean, standard deviation, frequency) and in comparison of quantitative data. “Independent sample T test” was used for the comparison between two groups of parameters showing Normal distribution and “Mann Whitney U test” was used for the comparison between two groups of parameters showing normal distribution. P<0.05 level was determined. The results of the analysis show that there is a significant difference in the level of students ' attachment to the school and the implementation of the play and physical activities course. Games and physical activities had a positive impact on the level of Primary School students ' attachment to school when the course was regularly applied in the garden or gym. No significant differences were found between the sexes of the participants and their attachment to the school. The findings about the age of the participants were not included in the analyses because the number of students aged 8 and 12 was visibly lower than the others. It was found that 9-year-olds were more likely to connect to school than 10-year-olds. The level of attachment of Public School students to school is higher than that of private school students. There was no significant difference between the participants ' levels of attachment to the school and whether they had a gym in their school. Participants whose teachers were licensed athletes were more likely to be connected to the school than participants whose teachers were not licensed athletes. There was no significant difference between the teachers ' use of FEK and OODK and their attachment to the school. Students who lack the materials to be used in play and physical activities were found to be more connected to the school. No significant difference was found between the participants ' teacher sexes and their levels of attachment to school. Students whose teachers were in the 35-41 age group were found to be more connected to the school than those whose teachers were in the 22-28 and 29-34 age group.