Muhasebe hilelerinin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre değerlendirilmesi ve mali analize etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: GÖKHAN KAYA

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

MUHASEBE HİLELERİNİN VERGİ USUL KANUNUNA - TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MALİ ANALİZE ETKİLERİ Muhasebe hileleri belirli bir amaçla işletmelerin kayıt ve belgelerinin bilerek ve isteyerek manipüle edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın kapsamı Tek Düzen Hesap Planında yapılan hileler ve ilgili mevzuat hükümleriyle sınırlıdır. Muhasebe hileleri günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır. Uluslararası Sertifikalı Hile Denetçileri (ACFE) tarafından yayınlanan 2012 Global Hile Raporu’nda hilenin maliyetinin 3.5 Trilyon USD‘den fazla olduğu tahmin edilmektedir. Tahmin edilen maliyetlerin en önemli bölümünü hileli finansal raporlamadan kaynaklanan hileler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; muhasebe hilelerinin neler olduğunu açıklamak , yapılan hileleri tespit etmek , hilelerin mevzuattaki yerinin anlatılması ve mali analize olan etkilerinin tespit edilmesine yöneliktir. Tezin birici bölümünde hile ve hata kavramları , ikinci bölümünde muhasebe hilelerinin neler olduğu , üçüncü bölümde hilelerin mali analize etkileri , dördüncü bölümde mevzuattaki hile ile ilgili hükümler , beşinci bölümde ise sonuç ve değerlendirme açıklanmıştır. ABSTRACT According to TPL(Tax Producers Law) and TCC(Turkish Trade Law) Evaluating of Accaunting Fraud and Effect on Financial Analysis Accounting frauds are defined as a defacement on companies’ records and documents intentionally for a special purpose. The scope of this study is restricted with frauds on Uniform Chart of Accounts(TDH ) ,related with legislation provisions and economical analysis tecniques. Nowadays Accounting frauds are being more important.The cost of fraud is estimated 3.5 trillion dollars in 2012 Global Fraud Report which published by The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). The most important part of the estimation originates from fradulent financial reporting. The object of this study is explaination wha is the accaunting frauds, detection of fraud which committed, explaination of majority in legistation and detection of effects on economical analysis. The Thesis involves which Fraud and the Fraud terms in first chapter, accounting frauds in secondnd cheapter, effects of frauds on financilal analysis in third chapter , provision in legistation about the fraud, the resault and evaluation in fifth chapter.