Halkla ilişkiler perspektifinden Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün faaliyetleri ve Türkiye’nin yumuşak güç kullanımına etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Melih Dinçer

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Kamu diplomasisi küreselleşen dünyada devletlerin önem verdikleri etkin alanlardan biri haline gelmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı neticesinde ortaya çıkan büyük insan zayiatı ve ekonomik sorunlar devletlerin artık savaşmaktan kaçınmalarına sebep olmuştur. Bunun yanı sıra farklı coğrafyalarda güçlü bir itibara sahip olarak uluslararası ilişkilerde kazanç elde etmek devletlerin öncelikli politikasını oluşturmuştur. Kamu diplomasisi, böyle bir ortamda beyaz propagandanın modern hali olarak ortaya çıkarken diğer propaganda yöntemlerinden daha etkin bir iletişim faaliyeti şeklinde kendini göstermiştir. Kamu diplomasisinin gelişimi ağırlıklı olarak ABD’nin faaliyetleri ile gerçgerçekleşirken Fransa bu alanda kayda değer işler gerçekleştirmiştir. Türkiye de alana geç girmiş olmasına rağmen önemli sayılabilecek işlere imza atmıştır. Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren birçok yapıya ek olarak bazı düşünce kuruluşları da çalışmalar yapmaktadır. Kamu Diplomasisi Enstitüsü bu düşünce kuruluşlarının önde gelenlerindendir. Enstitü, yapmış olduğu çalışmalar ile Türkiye’nin yumuşak güç kullanımına katkı sağlayarak ülkenin bölgesel gücünü korurken uluslararası alanda söz sahibi olması için faydalanılabilecek eserlerin de oluşturulması yönünde çaba sarf etmektedir. Açıklanan bilgiler ışığında bu tezde kamu diplomasisinin genel bir çerçevesi çizilmeye çalışılmış ve nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. ABD, Fransa ve Türkiye gibi ülkelerin kamu diplomasisi alanındaki çalışmaları analiz edilmiştir. Kamu Diplomasisi Enstitüsü detaylı olarak ele alınmış ve Türkiye’nin yumuşak gücü üzerindeki faydalı ve düşünsel aktiviteleri açıklanmıştır. Ulaşılan bulgulara göre kamu diplomasisi beyaz propagandanın modern halidir ve karşı tarafın da değerlerini bilmeyi gerektirmektedir. Kamu diplomasisi halkla ilişkiler, pazarlama, ulus markalama ile ilişkili bir alanken lobicilikten farklıdır. Kamu Diplomasisi Enstitüsü de gerçekleştirmiş olduğu akademik faaliyetlerle Türkiye’nin yumuşak gücüne katkı sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Propaganda, Yumuşak Güç, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Ulus Markalama, Lobicilik, Kamu Diplomasisi Enstitüsü. ABSTRACT Public diplomacy is one of effective fields that states give importance anymore to implement in the globalizing world. Casualties of human beings and economic problems in the aftermath of the First and Second World Wars caused states to avoid fighting. Moreover, it’s first policy of states to profit in international relations by having a good prestige in different geographies. While public diplomacy is emerging as a modern concept of white propaganda, also this showed itself off as a communication activity that is more effective than other propaganda methods. While development of public diplomacy is actualised by activities of the USA, France has done remarkable works in this field. Although Turkey has entered this field late, it has realized works that can do count. In Turkey, Institute of Public Diplomacy can be shown as one of important opinion institutions. While the Institute protects Turkey’s regional power by contributing towards Turkey’s use of soft power through its studies, it also makes effort to produce works that profit the country to be strong in international area. In the light of the information mentioned, in this thesis a general frame of public diplomacy was formed and qualitative research method was used. Public diplomacy actions of the countries like the USA, France and Turkey were analyzed. Beneficial actions of Institute of Public Diplomacy on Turkey’s use of soft power were explained by dissecting the Institute. According to reached findings, public diplomacy is a modern concept of white propaganda and necessitates knowing values of opposite side too. While public diplomacy is related to public relations, marketing, nation branding, it is different from lobbying. Institute of Public Diplomacy contributes to Turkey’s soft power through its academic activities. Key Words: Public Diplomacy, Propaganda, Soft Power, Public Relations, Marketing, Nation Branding, Lobbying, Institute of Public Diplomacy.