İnovasyonun finansmanı ve kobi’lerde risk sermayesinin önemi: Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Fatma Tokdemir

Supervisor: NURİ ALKAN SOYAK

Abstract:

Küreselleşen dünya ekonomisinde, artan iç ve dış rekabette firmalar için inovasyonun zorunlu hale geldi görülmektedir. Kuşkusuz ki, zorunluluk haline gelen inovasyon firmaların ekonomik faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayan birçok unsurun temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ve dünya ekonomisinde istihdam, ihracat ve yaratılan katma değer açısından ülkelerin bel kemiğini oluşturan KOBİ’ler, küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmek için farklı ve yeni olanı üretmek zorundadırlar. Türkiye’deki KOBİ’lerin uluslararası alanda artan rekabete ayak uydurmalarının önündeki en temel sorunlardan biri finansal sorunlardır. KOBİ’lerin uluslararası piyasada rekabet gücünün ve yenilikçiliğin artması bu konuda finansmanı zorunlu hale getirirken, risk sermayesi kavramının da öneminin artmasını sağlamıştır.Bu çalışmada,ekonominin temel dinamiği için büyük önem arz eden KOBİ’lerin Türkiye’de izlenen inovasyon stratejilerinden nasıl etkilendiklerini ve KOBİ’lerin finansal sorunlarının çözümünde risk sermayesinin önemi ve Türkiye’deki risk sermayesinin gelişimi ve uygulaması araştırılmıştır. ABSTRACT Since innovation becomes one of the main factors of competition in a globalized world economy, it also composes basis of many elements of sustainability of companies’ economic activities. SMEs constitute the backbone of employment, exportand added-value in the world and Turkish economy. The SMEs have to produce the different and new one in order to keep up in the global competition. There is an increasing competition in the international market that SMEs should keep up. But financial problems are the major issue ahead of SMEs in Turkey. Finance is crucial for SMEs in an increasing innovation and competition international market and also the finance provided to understand the increasing of importance of “Venture Capital”. In this study, it states importance of finance for SMEs in Turkey, examines general framework and the role of the Venture Capital financing model which is an alternative financing source and also to eliminate the finance issues of SMEs.