Tarımsal faaliyetlerin tms41 ve Türk vergi mevzuatı açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Necati Güneş

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Ekonomide küreselleşme ve teknolojinin gelişmesiyle tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler kurumsallaşmaya ve dolayısıyla tarımsal faaliyetler ile ilgili muhasebe uygulamalarına gereken önemi vermeye başlamışlardır. Tarımsal işletmelere dahil canlı varlıkların karakteristik özelliklerinden dolayı, muhasebe uygulamalarında dikkat edilmesi gereken durumlar ortaya çıkmaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu konuya gereken önemi vererek TMS 41 Tarımsal Faliyetler Standardını yayımlamıştır. KGK tarafından ise TMS/TFRS tam setini uygulamak zorunda olmayan bağımsız denetime tabi daha küçük ölçekli işletmeler için BOBİ FRS yayımlanmış ve bu stanartta tarımsal faaliyetler Bölüm 7 Tarımsal Faaliyetler başlığı altında düzenlenmiştir. Vergi mevzuatında ise tarımsal faaliyetlere ilişkin hükümler VUK, KVK, GVK, KDVK ve TK’da düzenlenmiştir. Çalışmada öncelikle tarımsal faaliyetlerin bütün yönleri, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin yapısı ve özellikleri incelenmiş, bu işletmelerde muhasebe düzeninin nasıl olması gerektiğine açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Sonraki aşamada, tarımsal faaliyetler çerçevesinde vergi mevzuatı ve standartlarda yer alan düzenlemeler ortaya konulmuş ve özellik arz eden konularda karşılaştırmalar, değerlendirmeler yapılmıştır. Son olarak, karşılaştırılan unsurlardan yola çıkarak çeşitli kıstlar altında bir örnek uygulama geliştirilmiştir. Uygulama sonucunda, vergi mevzuatı hükümleri ve standartlarda yer alan ilkelerdeki farklılıklardan dolayı canlı varlıkların finasal tablolara yansıtılma şekli, izlendiği hesaplar ve değerlerin farklılaştığı tespit edilmiştir. -------------------- With the globalization in the economy and the development of technology, the enterprises operating in the agricultural sector has started to give importance to institutionalization and therefore accounting practices related to agricultural activities. Due to the characteristic features of the biological assets included in agricultural enterprises, there are situations should be considered in accounting practices. The International Accounting Standards Board issued the TMS 41 Agriculture Standard, giving due consideration to the issue. For the smaller enterprises that are subject to independent audit, which are not obliged to apply the full set of TMS / TFRS, BOBİ FRS has been published by KGK and agricultural activities are regulated under Chapter 7 Agricultural Activities. In our tax legislation, the provisions on agricultural activities are regulated in VUK, KVK, GVK, KDVK and TK. In our study, firstly, all aspects of agricultural activities, the structure and the characteristics of the enterprises operating in this field have been examined and it has been tried to clarify how the accounting system should be in these enterprises. In the next stage, regulations in the the tax legislation and standards, with the scope of agricultural activities, were laid down and comparisons and evaluations were made on the specific subjects. Finally, a sample application has been developed under the various criteria based on the issues compared. As a result of the application, it was determined that the way the biological assets are recognized in the financial statements, the accounts and the values followed are differentiated due to the differences between the regulations in tax legislation and principles in the standards.