Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Public Law, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: EMRE HERDEM

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Yeni iletişim araçları ile kişilerin özel hayatı, haberleşmesi gizlice takip edilebilmekte ve kayıt altına alınabilmektedir. Bu sebeple bireyin temel hak ve özgürlüklerinin belirlenmesi ve güvence altına alınması ihtiyacı doğmuştur. Gelişen teknoloji ile birlikte suç ve terör örgütlerinin eylemleri de tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Kuşkusuz devletler, suç ve terör örgütleri ile etkin bir şekilde mücadele etmek için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Alınan tedbirler uygulanırken, özel hayatın gizliliğine ve haberleşme hürriyetine hukuk kuralları içerisinde ve istisnai hallerde müdahale edilebileceği unutulmamalıdır. Devletin, sadece ulusal güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak gibi görevleri yoktur. Devlet aynı zamanda vatandaşlarına asgari insan haklarını tanımalı, sosyal refahın yüksek olduğu huzurlu bir yaşam imkanı sağlamalı ve hukuk kuralları ile bağlı olmalıdır. Her karşılaşılan olayda ulusal güvenlik ve kamu düzeni gibi genel ve soyut sebepler bahane edilerek temel hak ve özgürlüklere keyfi müdahalelerde bulunulmamalıdır. Çalışmamızda, Türk hukukunda adli ve önleme amaçlı telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesinin koşulları ayrıntılı olarak incelenecek, "özel hayatın gizliliği" ve "haberleşme hürriyeti" kavramlarının içeriği doldurulmaya çalışılacak ve telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi örnek mahkeme kararları ışığında incelenecektir. ABSTRACT With the help of new technological devices, the communication and private lives of persons can be confidentialy monitored and recorded. Therefore, the need for determining fundamental rights and freedom of the individuals and guaranteeing has arised. With the developing technology, the actions of criminal and terrorist organisations has reached to a dangerous level. No doubt, states has to take the necessary measurements to fight effectively against such criminal and terrorist organisations. Applying the measures, it should be noted that in exceptional cases and in the rule of law, privacy and the freedom of communication can be interfered. Otherwise, the emergence of an unsafe and dangerous environment is inevitable.. The states are not only responsible for ensuring the national security and the public order, but also, they should recognize the minimum humans rights of their citizens, provide a high social welfare and prosperity and be loyal to law. There shouldn’t be an arbitrary interference in fundamental rights and freedom in each encountered event by pleading general and abstract reasons such as national security and public order. In our study, the conditions of supervision of judicial and preventive communication made by telecommunication in Turkish law are analysed in details; the concepts of ‘the confidentiality of private life’ and ‘freedom of communication ‘are tried to be explained in detail ; and examples of court decisions about supervision of communication made by telecommunication are analysed below.