Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişilerde, pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının denge durumuna etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Cardiopulmonary Rehabilitation, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT ÖZTÜRK

Consultant: Mine Gülden Polat

Abstract:

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN KİŞİLERDE, PULMONER REHABİLİTASYON UYGULAMALARININ DENGE DURUMUNA ETKİSİ 1. ÖZET Amaç: Literatür incelendiğinde KOAH'lı hastalarda denge ilişkili çok sınırlı sayıda yayın bulunmaktadır. Bu çalışma, KOAH'lı hastalarda pulmoner rehabilitasyon (PR) programına ilave olarak denge eğitiminin fonksyonel denge durumu üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: Pulmoner rehabilitasyon ünitesine başvuran 63 KOAH'lı hasta randomize olarak PR uygulanan çalışma grubu (n=31) ve denge eğitmi verilen çalşma grubu (n = 32) olarak iki gruba ayrıldı. Kontrol grubunun en az 8 hafta süren PR uygulamaları ve çalışma grubuna da PR uygulamalarına ile eşzamanlı olarak denge eğitimi verildi. Her iki grupta zorlu ekspiratuvar volüm 1. saniye (FEV1), Zorlu vital kapasite (FVC), Egzersiz kapasiteleri (VO2pik), St. George's Kronik Solunum sorunları Anketi (SGRQ), Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası (HADS), Tandem Romberg Denge Skalası (TR), Tek Ayak Üzerinde Durma Testi sağ-sol (TAÜDT), Berg Denge Testi (BDT), Time Up and Go Test (TUG) değerlendirildi. Ölçümler tedaviden önce ve sonra gerçekleştirilip, grup içi değerlendirmeler için bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. Bulgular: Hem dinamik hem de statik denge testlerinde (BDT, TR, TAÜD, TUG), egzersiz kapasitesi (VO2pik), Hastane Anksiyete Depresyon Skalası (HADS) değerlerinde istatistiksel anlamlı fark görüldü (p< 0,05). Zorlu ekspiratuar volüm 1. saniye (FEV1) ve Zorlu vital kapasite (FVC) değerlerinde istastistiksel anlamlı fark görülmedi (p>0,05). Her iki grup karşılaştırıldığında çalışma grubunda Berg Dengesi Scala (BBS), Time Up ve Go Test (TUG), Zorlu Ekspiratuar Volüm 1 saniye (FEV1), Zorlu vital kapasite (FVC), Epworth Uyku Skalası (EUS), London Chest (LNDchest) yaşam kalitesi ölçeklerinde istatistiksel anlamlı fark bulundu (p< 0,05). Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının denge durumuna olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir. Bu nedenle, pulmoner rehabilitasyon programlarında denge eğitiminin yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bulgularımız, PR ve denge eğitiminin dinamik denge düzeyi üzerindeki geleneksel PR'dan daha etkili olduğunu göstermiştir.
Student's Name: Murat ÖZTÜRK Supervisor: Prof. Dr. MİNE GÜLDEN POLAT. Department: Cardiopulmonary Rehabilitation EFFECT OF PULMONARY REHABILITATION ON BALANCE CONTROL IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 2. SUMMARY Purpose: When the literature is exemined, there is a limited number of publications for balance problems in patients with COPD. This study aimed at assessing the effects of a pulmonary rehabilitatin (PR) program, with a specific component of balance training on functional balance of patients with COPD. Methods: 63 patients with COPD who aplied to pulmonary rehabilitation unit. Patients were assigned randomly to PR Group (n=31) and PR-Balance Training Group (n=32). PR group underwent at least 8 weeks PR and PR –Balance group underwent balance training concurrently with PR. Forced expiratory volume 1. second (FEV1) Forced vital capacity (FVC), Exercise capacities (VO2peak), St. George's Respiratory Questionnaire(SGRQ), anxiety and depression using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Tandem Romberg (TR), One Leg Standing Test (OLST), Berg Balance Scala (BBS), Time Up and Go test ( TUG) were assessed in both groups. The measurements were performed before and after treatment. Student's used for intra-group assessments. Results: Statistical analysis showed that there was a significant difference in development of both dynamic and static balance status (BBS, TR, OLST-R, OLST-L), Exercise capacities of patients (VO2peak), Hospital anxiety depression scales (HADS) (p<0,05) and there was no significant difference in terms of forced expiratory volume 1. second (FEV1) (p>0,05) and Forced vital capacity (FVC) (p>0.05). When both groups compared we found significant differences in Berg Balance Scala (BBS) Time Up and Go ( TUG) scala, forced expiratory volume 1. second (FEV1), Forced Vital Capacity (FVC), Epworth Scala (ES), London Chest (LNDchest) in PR-Balance Training Group. Discussion: As a result of this study, it has been shown that the application of pulmonary rehabilitation affects the balance statu positively. Therefore, it has been concluded that balance training should be included in pulmonary rehabilitation programs. Our findings support the benefits of combining balance training with PR more effective than traditional PR on dynamic balance status.