İlkokul öğrencilerinin hayat bilgisi dersi kapsamında karar verme durumlarının incelenmesi : bir eylem araştırması


Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Elif Burcu Yaşar

Consultant: ZELİHA NURDAN BAYSAL

Abstract:

Bu araştırmada; ilkokul öğretim programı kapsamında yer alan karar verme beceri durumlarının incelenmesi için çeşitli etkinlikler oluşturularak ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin karar verme beceri durumlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında şu araştırma sorular belirlemiştir; 1. Problemin kime ait olduğunu belirtebildi mi? 2. Karar vermesini gerektirecek problemi fark edebildi mi? 3. Araştırmanın öncesi ve sonrasına göre karşılaştığı karar verme durumlarının çözümüne yönelik alternatif seçenekler oluşturabildi mi? 4. Karar verme durumlarında oluşturduğu alternatif her bir seçeneğin sonuçlarını düşünebildi mi? 5. Karar verme durumlarında oluşturduğu alternatif her bir seçeneğin içinden kendine en uygun olanını seçip neden belirtebildi mi? Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve mevcut durum içerisinde yeni bir uygulama yapılarak etkilerini süreç içerisinde gözlemlemeye imkân sağlayan “Eylem Araştırması” olarak modellenmiştir. Araştırmaya, İstanbul ili Pendik İlçesi’ deki bir devlet okulunun 2017/2018 yılında eğitim öğretim 2. sınıfında öğrenim gören 15’ i kız 17’si erkek 32 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın uygulama süresi 10 haftalık zaman dilimini kapsamıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; ön etkinlik ve son etkinlik karar verme senaryoları, karar verme senaryolarından oluşan öğrenci ürünleri, öğretmen günlüğü ve araştırmacı gözlem notu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemiyle çözümlenerek, ilgili araştırma sorusuna bağlı kalarak belirli kategoriler altında toplanmıştır. Sonuç olarak yapılan tüm etkinliklerde öğrencilerin araştırma öncesinde problem yaşadıkları görülmüştür. Etkinliklerin karar verme basamaklarına yönelik davranışlarında ve buna bağlı olarak karar verme de seçenek oluşturabilme de etkili olduğu araştırma sonunda katılımcı öğrencilerin karar verme basamaklarında özelikle de seçenek oluşturma basamağında gelişme gösterdikleri belirlenmiştir. Süreç içerisinde hem uygulayıcı olan araştırmacının hem de gözlemci olan sınıf öğretmeninin karşılaştığı sorunlara geliştirilen eylem planları ile çözüm aranmıştır. Grubun ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan bu tür etkinlik örnekleri ile öğretmene kaynak sağlanabilir ve öğrenciler keyifli zaman geçirerek karar verme ve karar verme de seçenek oluşturma sürecini daha verimli geçirebilirler. -------------------- In this study; it is aimed to present the decision-making states of primary school second-grade students by creating various activities for the analysis of decision-making skill states within the primary school curriculum. Within the scope of this study, the following questions have been determined; 1. Could they determine who did the problem belong to? 2. Could they notice the problem which may necessitate decision making? 3. Compared to the before and after the study, could they come up with alternative options for the solution of the decision-making situation they faced? 4. Could they envision the outcomes of each alternative options they created during decision-making situations? 5. Out of all of the alternative options they created during decision-making situations, could they choose the most suitable one for them and explain why? This study is designed as an “Action Research,” which is one of the qualitative research methods, that enable the implementation of a method and observe its effects in the existing situation. 32 students, 15 girls, and 17 boys, who received education during the year 2017/2018 in 2nd grade at a public school in Pendik district of Istanbul province participated in the study. The period of implementation of the study encompassed 10 weeks. During the study, as a data collection tool; pre-activity and post-activity decision-making scenarios, student products consisting of decision-making scenarios, teacher’s diary, and researcher’s observation notes have been used. The collected data were analyzed using content and descriptive analysis methods and collected under certain categories by adhering to the relevant study question. As a result, all of the activities revealed that; the students had problems before the study, the activities were effective at behaviors aimed at decision making steps, and correspondingly decision making, and also creating options and at the end of the study the participating students had progressed in decision making steps and especially in option creating steps. During the process, with the help of action plans, solutions were sought for the problems the implementing researcher and the observing teacher came across. With this type of activity samples which are designed in accordance with the interest and needs of the students, can be sources for teachers and students can spend time more beneficially during the process of decision-making and creating alternatives for the decision-making process by spending a pleasant time.