Örgütlerarası ağlar perspektifinden sivil toplum kuruluşları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT MALO

Supervisor: Ata Özdemirci

Abstract:

Bu çalışmada örgütlerarası ağlar perspektifinden sivil toplum kuruluşları incelenmiştir. Örgütlerarası ağ literatürünün kar amacı güden kuruluşlar üzerinde yoğunlaşması kar amacı gütmeyen kuruluşlarının ağ davranışlarını anlama çabasını yetersiz kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı STK‟ların oluşturmuş olduğu ağ yapılarına ilişkin sosyal ağ analizi yöntemi ile betimsel veriler elde etmektir. Bu kapsamda Gençlik Örgütleri Forumu Derneği üyesi 32 tüzel örgüt arasındaki bağları tespit etmek için “bilgi paylaşımı, kaynak paylaşımı ve işbirliği gerçekleştirme” olmak üzere üç farklı ilişki türünde veri elde edilmiştir. Var olan (1) ve var olmayan (0) ilişkiler ikili kodlama şeklinde matris oluşturulmuş, sosyal ağ analizi programı olan UCINET aracılığıyla betimsel bulgulara ulaşılmış ve haritalamalar yapılmıştır. Analiz bulguları ağın ego ağ (derece merkeziliği, yakınlık merkeziliği, arasında merkeziliği, Bonacich merkeziliği, klikler, K-Core ve lambada takımları) ve tüm-ağ (yoğunluk, tutarlılık, yapısal boşluklar, kaynak bağımlılığı, aracılar ve karşılılık) düzeylerinde verileri kapsamaktadır. -------------------- In this study, non-governmental organizations are studied from the perspective of inter-organizational network. The fact that the inter-organizational network literature focuses on profit-making organizations makes the efforts of nonprofit organizations to understand network behaviors inadequate. The aim of this study is to obtain descriptive data by the social network analysis method of network structures created by NGOs. In this context, three different types of data were obtained to identify the links between 32 legal entities of the Association of Youth Organizations, namely “information sharing, resource sharing and collaboration.” The existing (1) and non-existent (0) relations were generated by a matrix in the form of binary coding. The matrix is evaluated by UCINET computer programme to reach descriptive findings and mapping. The analysis results include data on the network's ego network (degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality, Bonacich centrality, cliques, K-Core and lambada sets) and whole-network (density, consistency, structural holes, resource dependency, mediators, and mutuality) levels.