İnovasyon ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisi: Türkiye


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: BİLGEHAN BAYKAL

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

INOVASYON ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE - Bu çalısma inovasyon yönetimi ile sürdürülebilir büyüme arasındaki iliskiyi Türkiye özelinde ve otomotiv sektörünü model alarak incelemeyi planlamıstır. Bu çalısmada, otmotiv endüstrisinden 10 yönetici ile mülakat yapılmıstır. Görüsmeciler arasında genel müdürler, bilgi islem müdürleri, üretim, planlama müdürleri ve Ar-GE yöneticileri bulunmaktadır. Çalısmadaki en önemli gözlemlerden biri de, inovasyonun 6-sigma, yalın üretim ya da is süreci mühendisligi gibi operasyonel verimlilik programlarıyla karıstırılıyor olmasıdır. Bir diger gözlem ise AR-GE yöneticilerinin inovasyon, inovasyonun durumu, stratejisi ve yararları hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarıdır. Çalısılan bir diger önemli alan ise yenilikçi fikirlerin üst yönetime aktarılması konusudur. Bu fikirlerin hiyerarsik akısının, birçok yaratıcı fikrin kaybolmasına neden olabilecegini ve bir inovasyon komitesi ile yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesinin etkinlestirilebilecegi tespit edilmistir. Bu arastırmada ögrenilen, bir diger önemli kavram ise, isbirliginin önemi ve inovasyona olan katkısıdır. Otomotiv sektörü yöneticilerinin isbirliginin önemini kabul ettigini fakat pek azının bunun örnegini otomotiv sektöründe gösterebildigi gözlemlenmistir. Diger sektörlerle olan isbirligi ise neredeyse bulunmamaktadır. Sirketlerin mevcut kaynaklarıyla inovasyonu gerçeklestiremedigi zamanlar belirli is alanlarında, AR-GE ve is danısmanlıgını birlestiren dıs sirketlerden inovasyon konusunda hizmet almalarının teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir ve kabul edilebilir olacagı sonucuna varılmıstır. 3 Otomotiv endüstrisinde inovasyon performans yönetiminin yapılmaması ya da yapılmasının zor görülmesinden dolayı, bu alan çalısılması gereken önemli bir alan olarak gözükmektedir Arastırmadaki bütün analizlere göre, sonuç bölümünde inovasyon yönetimi için bir çerçeve model önerilmistir. Bu çerçeve model yenilikçi fikirlerin inovasyon aktivitelerine çevrilmesi için bir model sunmaktadır. Sonuç olarak inovasyon yönetiminin etkin kullanımının organizasyonel, sektörel ve makro ekonomik boyutta ekonomik büyümeye olumlu tesir edecegi tespit edilmistir. RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION and SUSTAINABLE GROWTH: TURKEY - SUMMARY This paper intends to examine the relationship between innovation management and sustainable growth in Turkey by modelling automotive industry. In this work, 10 executives in automotive industry were interviewed. Among the people interviewed there were general managers, R&D directors, IT Managers, production and plannig managers. One of the most important observations in this research was the confusion around innovation and operational efficiency programmes. Another observation was that, R&D managers were the ones who had the most detailed and updated information on innovation. Another study area was the interpretation of innovative ideas to top management. It has been seen that a hiearachial flow of these ideas might cause these ideas get lost and an innovation committee could be useful to realize these ideas. Another concept learned wtih this research is the importance of collaboration and its support to innovation. It has been observed that executives accept the importance of collaboration but few of them can implement within automotive industry. Collaboration with other industries nearly do not exist. It has been concluded that it is logical and feasible to outsource innovation acitivites to external parties when their resources are scarce. Innovation performance measurement seems to be an area which needs improvement as perception on innovation performance management in automotive industry as impossible or very hard to do seems to be. 3 According to all analysis in this research, a framework on innovation has been proposed in the last section of paper. Ths framework presents a model to interpret innovative ideas to innovation activities. As a result, an effective usage of innovation management could have positive effects on economic growth on organizationel, sectorel and macro level.