İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sosyal ve duygusal uyumlarına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: EMİNE SEVGİ ÖZDEN

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim kademesi 3. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin sosyal ve duygusal uyumlarına işbirlikli öğrenme yönteminin etkisini belirlemektir. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel modele göre desenlenen araştırmanın çalışma evreni İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Namık Kemal İlköğretim Okulu 3. sınıfında öğrenim gören 90 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubunda 20’si kız ve 25’i erkek olmak üzere 45 öğrenci, kontrol grubunda ise 23’ü kız ve 22’si erkek olmak üzere 45 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Marmara Üniversitesi Sosyal ve Duygusal Uyum Ölçeği (MASDU) kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinde İlköğretim Kademesi 3. sınıf programında yer alan Hayat Bilgisi dersine ait 5 ünite deney grubunda işbirlikli öğrenme yöntemi, kontrol grubunda ise anlatım, tartışma ve soru-cevap öğretim yöntemleri kullanılarak işlenmiştir. Uygulama öncesinde ve uygulamanın bitiminde deney ve kontrol gruplarına MASDU ölçeği öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubunda yer alan öğrenciler ile anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubu öğrencileri arasında sosyal ve duygusal uyumları açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. ABSTRACT The aım of this study ıs to determıne the effects of the cooperative learning method on social and emotoinal adjustment of students. The sample of this experimental study includes 90 3.grade students at İstanbul Sultanbeyli Namık Kemal Elemantry School. There are 20 girls and 25 boys in experimental group and 23 girls and 22 boys in control grour. Marmara University Social and Emotianal Adjustment Scala (MASDU) was used to assess social and emotional adjustment of 90 3.grade students. At experiment process cooperative learning method used at experimental group to teach 5 unit at Social studys lesson and traditional teaching methods used to teach same units at control group. Before and after the experiment MASDU used as a pretest and a protest. By the research finding, there is a difference in social and emotonial adjustment of experimental group and control group on behalf of experimental group.