İlköğretim okulu 6. sınıf sosyal bilgiler dersi kavramlarının kazanılmışlık düzeyleri (Üsküdar örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: MUSTAFA ŞEKER

Supervisor: Ali Yılmaz

Abstract:

raştırmamızın örneklemini, 2002 - 2003 öğretim yılında İstanbul ili Üsküdar ilçesine bağlı 18 resmi ilköğretim okulunda bulunan 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrende yer alan 65 ilköğretim okulundan sistematik örnekleme yöntemiyle 18 okul belirlenmiştir. Daha sonra "İlköğretim Okulu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kavramlarının Kazanılmışlık Düzeyi" isimli çalışmayı gerçekleştirmek için veri toplama aracı olarak öğrencilere sunmak üzere anket ve mülakat sorulan geliştirilmiştir. Bu anket ve mülakat sorulan, 2002-2003 öğretim yılının EL yansında uygulanmıştır. Araştırmamızın amacı, ilköğretim okulu 6'ncı sınıf Sosyal Bilgiler dersi kavramlarının 7'nci sınıf öğrencilerince ne derecede kazanıldığını saptamaktır. Araştırma için, literatür tarama ve alan araştırması (okul survey) yeterli görülmüştür. Çalışmanın tamamlanması için birçok tez, kitap ve makaleden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi bilgisayar ortamında "SSPS for Windowsl0,0" yardımıyla yapılmıştır. Araştırma için, literatür tarama ve alan araştırması (okul survey) yeterli görülmüştür. Verilerin analizinde frekans ve yüzde hesaplarından yararlanılmıştır. Araştırma, 6 bölümden meydana gelmektedir. 1. bölüm Giriş, 2. bölüm İlgili Literatür, 3. bölüm Yöntem, 4. bölüm Bulgular ve Yorumlar, 5. bölüm Tartışma, Sonuç ve Öneriler'dir. Farklı kategorideki (Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık ve İnsan Haklan Eğitimi) kavramların cinsiyet durumlarının alfa, aritmetik ortalama ve normal dağılım değerlerine baktığımızda aşağıdaki bulgu ve sonuçlara ulaşırız: 1. Coğrafya konu alanına giren kavramların cinsiyet durumlarına göre alfa, aritmetik ortalama ve normal dağılım değerlerine baktığımızda bilgi ve kavrama basamağındaki 32 kavramdan 12 'sinde 0,05>P düzeyine, 20 kavramda ise P>0,05 düzeyine ulaşıldığı gözlenmiştir. Verilen 32 kavramın 16'sı bilgi, 16'sı kavrama basamağındadır. Anket ve mülakat sonuçlarına göre Coğrafya kavramlarının kazanılmışlık düzeylerine baktığımızda bilgi ve kavrama basamağında kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı, öğrencilerin kavranılan kazanma düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir.VI 2. Tarih konu alanına giren kavramların cinsiyet durumlarına göre alfa, aritmetik ortalama ve normal dağılım değerlerine baktığımızda bilgi ve kavrama basamağındaki 34 kavramdan 9'unda 0,05>P düzeyine, 25 kavramda ise P>0,05 değerine ulaşılmıştır. Verilen 34 kavramın 17' si bilgi, 17'si ise kavrama basamağındadır. Anket ve mülakat sonuçlarına göre Tarih kavramlarının kazanılmışlık düzeylerine baktığımızda bilgi ve kavrama basamağında kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı, öğrencilerin kavranılan kazanma düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. 3. Vatandaşlık ve İnsan Haklan Eğitimi konu alanına giren kavramlann cinsiyet durumlarına göre alfa, aritmetik ortalama ve normal dağılım değerlerine baktığımızda bilgi ve kavrama basamağındaki 8 kavramdan l'inde 0,05>P düzeyine, 7 kavramda ise P>0,05 düzeyine ulaşıldığı gözlenmiştir. Verilen 8 kavramın 4*ü bilgi, 4'ü ise kavrama basamağındadır. Anket ve mülakat sonuçlanna göre Vatandaşlık ve İnsan Haklan Eğitimi kavramlannın kazanılmışlık düzeylerine baktığımızda bilgi ve kavrama basamağında kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı, öğrencilerin kavramları kazanma düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Kavramlann bilgi ve kavrama basamağındaki kazanılmışlık düzeylerinin düşük olmasının sebepleri arasında, ünitelerin analizi yapılmadan neyin, nasıl, ne zaman, hangi şartlar altında verilmesi gerektiği konusunda yeteri kadar planlama olmadan eğitim- öğretime gidilmesi gösterilebilir.