Kurum içi iletişimin örgütsel bağlılığa etkisi üzerine gübre sektöründe bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE TEKÇAM

Consultant: ŞEYDA AKYOL

Abstract:

KURUM İÇİ İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLIĞA ETKİSİ ÜZERİNE GÜBRE SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Kurum ve kuruluşlarda; çalışanlar arası beşeri ilişkilerin düzenlenmesinde ve faaliyetlerin etkin biçimlerde yönlendirilmesinde, iletişim önemli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların organize oluşu ve iletişimi, güçlerini ortaya çıkaracak oluşumlardır. Günümüz çalışma hayatı, birey ve gruplar şeklinde organize olmuş insanların etkin iletişim ağları ile düzenlenmektedir. İnsan çevresi ile sürekli etkileşim içinde olan sosyal bir varlıktır. Bu etkileşimler sonucu ortak amaç ve hedefler doğrultusunda gruplar oluşur. Hiçbir grup iletişim ilişkisi olmadan, yani üyeleri arasında anlam aktarımı olmadan var olamaz. Genel anlamda iletişim kavramı, etkileşimde bulunan bireyler arasında anlamları ortak kılma sürecidir. Çalışma yaşamının bir gereği olarak, işletmelerdeki bireyler arasında zaten doğal bir bilgi alışverişi vardır. Önemli olan nokta, bu alışverişin sağlık bir biçimde gerçekleşmesidir. Dolayısıyla, kurumsal hedeflere ulaşmak için, kurumlarda etkin bir iletişim sisteminin kurulmuş olması zorunludur (Solmaz, 2007: 102). Kurumsal iletişimin kurumlar açısından önemine bakıldığında, yönetimin giderek karmaşıklaşması, teknolojik gelişmeler ve kurum içinde yaşanan çatışmaların kurumsal iletişimin önemini daha belirgin hale getirdiğini görmekteyiz. Çünkü memnuniyet içte başlamaktadır ve dolayısıyla kurumsal müşterilerine cezbetmeye harcadıkları zaman ve emeği çalışanlarını elde tutmak ve onların ihtiyaçlarını tatmin etmek için de harcamalıdırlar (Eroğlu ve Sunel, 2006: 180). Bir işletmede iletişim ve insan ilişkileri iyileştirilmez ise verimlilik ve kalite elde edilemez. İletişim yetersizlikleri ya da bozuklukları kişiler arasında iyi ilişkilerin gelişmesine engeller ve çalışanlarda motivasyonun düşmesine neden olur. Düşük motivasyon ise verimsizliğin ve kalitesizliğin temel nedenidir (Eroğlu, 2005: 216). Örgütsel bağlılık kavramı, bireyin belirli bir örgüte karşı hissettiği özdeşleşme ve bütünleşme derecesini ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında örgütsel bağlılığın üç önemli unsuru bulunmaktadır. Buna göre, bireyin örgüt amaçlarını kabulü ve bu amaçlara güçlü bir biçimde inanması, örgüt için çaba gösterme isteği içinde olması ve örgütte kalmaya devam etme konusunda kesin bir arzu duyması örgütsel bağlılığın göstergesidir (Balay, 2000: 18). Çalışanların bağlılığı örgütsel başarıya ulaşmada en kritik faktör olarak görülmektedir. Her örgüt üyelerinin örgütsel bağlılığını arttırmak istemektedir. Çünkü örgütsel bağlılık çalışanları problem üreten değil, problem çözen insanlar haline dönüştürür. Örgütler eğer refah içerisinde olmak veya varlıklarını idame ettirmek istiyorlarsa mutlaka üyelerinin bağlılıklarını sağlamalıdırlar (İnce ve Gül, 2005: 13-14). İnsanın kendini araması, bulması için gerekli olan bir varoluş sürecidir iletişim. Bu süreçte içinde insan, kendisi ile başkaları arasındaki sınırları belirler, kendisini gerçekleştirir ve yaratır. Dolayısıyla, kurumsal bağlılığa götüren önemli değişkenlerden biri de iletişim kavramıdır. Bu çalışmada ise,"Kurum içi iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkisi" tespit edebilmek amacıyla yapılmıştır. Anahtar Kelimeler : Kurum İçi İletişim, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Aidiyet, Kurumsal İletişim, Gübre Sektörü ABSTRACT A RESEARCH ON FERTILIZER SECTOR, IN THE CONTEXT OF THE INTRA INSTITUTIONAL COMMUNICATION ON THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT The communication constitues an important process in organizing human relations and managing operations institutions and organisations. in an effective way. Becoming organized by the employees and the communication between them represent their power. Today’s business life is formed by efficient communication networks of people organized as an individual or a group. Given their interactive relation between the community, human is considered as a social being. The groups come into existence in result of that interactive relation in the line of the joint interests and purposes. No group could exist without the communication, that is to say, in the absence of the transfer of the meaning between the members. In the general sense, the notion of the communication refers the process which puts the meanings together for all individuals in the communication. There has already been a natural formation exchange between the individuals in the corporations as a requriment of the business life. However, what is important is to exchange the information properly. Accordingly, it is a necessity to ensure the effective communication in the organisations in order to accomplish the objectives. Considering the importance of the inhouse communication to the organisations, the complexification of the management , the technological advance and the conflicts arise in the organisations underline the significance of the inhouse communication. Because, the pleasure arises from inside and accordinly, in order to please the employees and satisfy their needs, ( the organisations?) should commit the same time and effort which they spend in pursuance of charming their customers. It is unlikely for a organisation to obtain the quality and the effectiveness unless the communication and the human relations is enhanced. Lack of the communication or the communication disorder prevents the development of fine human relations and causes the decrease in the motivation of the employees. The insufficient motivation constitues the fundamental reason of the ineffectiveness and the poor quality. Eroğlu, 2005: 216). The notion of the organisational commitment explains the degree of the identification and the union of the individual with the organisation. When considered from this point, there are three important elements of the organisational commitment. According to these elements; the acceptence of the purposes of the organisation by the individual and the strong belief of his in these purposes, the will of the individual for putting in effort in pursuit of the organisation and his exact determination to continue as a member of the organisation indicate the organisational commitment. The organisational commitment of the employees is observed as the most critical factor in order to accomplish the organisational success. Any organisation desires to increase the degree of the organisational commitment of their employees. Because , the organisational commitment convert the employees to ones who resolve the problems instead of troublemakers. The organisations should ensure the commitment of their members in order to proceed as an entity or for their prosperity. The communication is a existence process necessary for human to be in search of himself and to find himself . In the course of this process, human determines the limit between hiself - the other people, realize and create himself. Therefore, one of the important variance that provides the organizational commitment is the concept of the communication. This study aims to determine "The effect of inhouse communication on the organizational commitment". Keywords :Intra Institutional Communication, Inhouse Communication, Organizational Commitment, Corporate Communication, Fertilizer Sector