Tarsuslu Dâî’nin Manzum Fütüvvet-nâme’si (1-40 yaprak) (inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Duygu Yılmaz

Supervisor: GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK

Abstract:

İslam dünyasında 8. yüzyılda başlayıp zamanla tasavvufi çevrelere ve mesleki teşekküllere nüfuz eden fütüvvet kavramını konu edinen risalelere fütüvvet-nâme denilmektedir. Gençlik, kahramanlık, cömertlik manalarına gelen fütüvvet, Anadolu’da özellikle 13. ve 14. yüzyıllarda ahilik teşkilatını ve sufi çevrelerini hayli etkilemiştir. Çalışmamızın konusunu teşkil eden Tarsuslu Dâî’nin Fütüvvet-nâme’si, mesnevi nazım şekliyle 1475 yılında kaleme alınmıştır. Eserin şimdilik bilinen tek nüshası Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu 12881/Y004 numarada kayıtlıdır. Bu çalışmada tamamı 87 yaprak olan eserin 1-40 yaprakları arası incelenmiştir. Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır: İnceleme, metin, dizin ve tıpkıbasım. İnceleme bölümünde, eserin özellikleri, muhtevası, fütüvvet ve fütüvvetnâmelerle ilgili bilgiler verilmiş, eserin özeti yapılmış ve dil özellikleri üzerinde durulmuştur. Metin kısmında eserin 1-40 yaprakları arası çeviri yazıya aktarılmıştır. Dizin’de, metinde geçen bütün kelimeler (özel isimler de dahil edilerek) yazılmıştır. Bu kelimelerin metinde geçen anlamları ve hangi dile ait oldukları belirtilmiştir. Çalışmamızın son bölümünde, çeviri yazıyı kontrol etme imkânı sağlaması adına, eserin (1-40 yaprak arası) tıpkıbasımı verilmiştir. -------------------- In the Islamic world, the epistles which cover the concept of futuvvet, began in the 8th century which eventually influenced the Sufi circles and occupational institutions, are called futuvvetname. Futuvvet, which means youth, heroism and generosity, has greatly affected the Ahi organization and Sufi circles in Anatolia especially in the 13th and 14th centuries. Futuvvetname of Dâî of Tarsus, which constitutes the subject of our study, was written in 1475 in mesnevi verse. The only known copy of the book is registered at Marmara University Rare Collection 12881 / Y004. In this study, 1-40 leaves from total 87 leaves of the work has been examined. Our study consists of four chapters: examination, text, index and facsimile. In the examination section, information was given about futuvet and futuvetnames, the summary of the work was made and the language features were emphasized. In the text part, the translation between 1-40 leaves of the work has been transcribed. In the Index, all words in the text (including proper names) are written. The meaning, roots and language of these words are stated. In the last part of the study, the facsimile of the work (between 1-40 sheets) is given for the purpose of checking the translation writing.