ORTADOĞU ÜLKELERİNDE KALKINMANINFİNANSMANI BAKIMINDAN SERMAYEHAREKETLERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Middle Eastern and Islamic Countries, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Regaip KARACA

Supervisor: Nuray Ergül

Abstract:

ORTADOĞU ÜLKELERİNDE KALKINMANIN FİNANSMANI BAKIMINDAN SERMAYE HAREKETLERİ Dünyada Sanayi devriminin başlamasıyla birlikte çok büyük sermaye birikimi ve büyük sermayedarlar ortaya çıkmıştır. Büyük sermayedarlar ellerinde bulundurdukları bu sermayeyi küreselleşmenin de etkisi ile farklı ülkelere yönlendirerek yüksek getiri elde etmeyi hedeflemişlerdir. Sermayedarların yatırımlarını yönlendirdikleri en önemli bölge Ortadoğu bölgesi’dir. Ortadoğu bölgesinde uzun yıllardır devam eden siyasi problemler bölgenin riskini arttırmasına rağmen bu bölgede dünyanın gereksinim duyduğu en önemli hammadde ve enerji kaynakları bulunması ve yatırımlarında yüksek getiri imkanı sunması nedeniyle popülaritesini sürekli koruyan bir bölge olmuş ve büyük sermayedarların sermaye akışını bu bölgeye doğru yönlendirmesini sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı Ortadoğu’da kalkınma finansmanı bağlamında uygulanan para politikalarının ve sermaye hareketlerinin Ortadoğu ülkeleri üzerindeki yansımasını incelemektir. Çalışmanın sonucunda Ortadoğu bölgesinde ekonomik liberalleşmenin gerçekleşmesi için bölgenin politik olarak da liberalleşmesi gerektiği ve bölgenin küresel petrol tedarikçisi olması nedeniyle sermaye hareketlerinin bölge üzerindeki politikalar dahilinde gerçekleşmesinde etkili olduğu belirlenmiştir -------------------- CAPITAL MOVEMENTS FROM MAINTENANCE OF DEVELOPMENT FINANCE IN MIDDLE EAST COUNTRIES With the beginning of the Industrial Revolution in the World, huge capital accumalition and big capitalists have emerged. Big capitalists aim to obtain high returns by directing this capital to different countries with the effect of globalization. The Middle East region is the most important region where the investors direct their investments. Although the political problems in the middle East region have increased the risk of the region, it has become a region that has maintained its popularity continuously because it has the most important raw materials and energy resources required by the World and offers high returns in its investments. The aim of this study is to examine the reflection of monetary policies and capital movements on the Middle East countries in the context of development finance in the Middle East. As a result of the study, the region needs to be politically liberalized in order to achieve economic liberalization in the Middle East region. As the region is a global oil suplier, it has been determined that capital movements are efective in realizing policies within the region.