6. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Voleybol Ünitesinin Yapılandırmacı Yaklaşımı Temel Alan Etkileşimli Video Öğretim Yöntemi ve Spor Eğitimi Modeli ile Öğretilmesinin Öğrencinin Erişi ve Tutumuna Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Physical Education and Sports Training, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SONGÜL ERDEM SÜREN

Supervisor: Ayşe Oya Erkut

Abstract:

 

Bu çalışmanın amacı; orta okul 6. sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersinde kapsamında bulunan Voleybol ünitesinin Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan ‘Etkileşimli Video Öğretim Yöntemi’ ve ‘Spor Eğitimi Modeli’ ile öğretilmesinin öğrencinin erişi ve tutumu üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırma, gerçek deneme modellerinden ön- test ve son-test kontrol gruplu model kullanılarak desenlenmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bulunan Capitol Ortaokulu’nda öğrenim gören 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 2 farklı sınıfta uygulanan araştırmada, deney grubundan 30, kontrol grubundan da 30 öğrenci olmak üzere toplam 60  öğrenci yer almıştır. Voleybol ünitesi, deney grubu öğrencilerine Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan Etkileşimli Video Öğretim Yöntemi ile verilirken, kontrol grubunda da Spor Eğitimi Modeli ile işlenmiştir. Çalışmanın başında ve sonunda, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin bilişsel alan becerilerini ölçmek için araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Voleybol Bilişsel Alan Testi’,  duyuşsal alan becerilerini tespit etmek için Altay ve Demirhan (2001) tarafından geliştirilen ‘Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği’, devinişsel alan gelişimlerini tespit etmek için de, araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem formları ve ‘Voleybol Psikomotor Beceri Testi’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler,  SPSS 15.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir ve istatistiksel hesaplamalarda anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bilişsel ve devinişsel alana ait erişi düzeyleri arasında, deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir. Öğrencilerin derse yönelik tutumlarında ise, iki grup arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmamıştır.