Ergenler için aile yemekleri ölçeğinin geliştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Health Sciences, Nutrition and Dietetic, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SEDA KERMEN

Consultant: ŞULE AKTAÇ

Abstract:

Bu araştırmada ergenlerin aile yemeği tutum ve davranışlarını değerlendiren bir ölçeğin geliştirilmesi ve aile yemeğinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Toplam beş grup ile yürütülen bu araştırma, ölçeğin yapısının ortaya çıkarıldığı grup 662 öğrenci ve diğer analizlerin yapıldığı grup 326 öğrenciden oluşmaktadır. Kişisel Bilgi Formu ve Aile Yemekleri Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Ölçek, açıklayıcı faktör analizine göre 4 alt boyut (önem, iletişim, yemek çeşitleri ve engeller) ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin tamamı için açıklanan varyans %58,196'dır. Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayıları ölçeğin tamamı için 0,878 ve alt boyutlar için 0,761-0,817 arasında değişmektedir. Yapılan birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizinde model uyum indis değerlerine göre ölçeğin yapısı doğrulanmıştır. Test-tekrar test korelasyonları ölçeğin tamamı için 0,90 ve alt boyutlar için 0,72-0,92 arasında değişiklik göstermektedir. Aile Yemekleri Ölçeği'nden alınan puanların beden kütle indeksine göre farklılaşmadığı (p>0,05); cinsiyete, aile yemeği sırasında televizyon izleme ve telefon/tablet kullanma durumlarına göre farklılaştığı bulunmuştur (p<0,05). Sonuçlar: Aile Yemekleri Ölçeği, Türk kültüründe ergen popülasyonu için geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Aile yemeklerinin çok faktörlü yapısını, ergenlerin gözünden değerlendirmenin literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. -------------------- Aim: In this study, it is aimed to develop a scale that measures the family meals attitudes and behaviors of adolescents and to examine the family meal according to some variables. Materials and Methods: Research was conducted with five groups, the group in which the scale was developed consists of 662 students and the group in which the other analysis was done consists of 326 students. Personal Information Form and Family Meal Scale were used. Results: The scale consists of 4 sub-dimensions (importance, communication, meal types and barriers) and 20 items according to exploratory factor analysis. The variance explained for the scale is 58,196%. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient was 0,878 for the whole scale and ranged 0,761-0,817 for the sub-dimensions. According to level-one and level-two confirmatory factor analysis, datas are fit to models. Test-retest correlation was 0,90 for the whole scale and ranged 0,72-0,92 for the sub-dimensions. The scores obtained from the Family Meals Scale scores did not differ according to body mass index (p>0,05); and differed according to gender, watching television and using phone/tablet during the family meals (p<0,05). Conclusion: Family Meals Scale is a valid and reliable scale for adolescent population in Turkish culture. It is thought that evaluation of multifactorial structure of family meals from the views of adolescents will make a significant contribution to the literature.