Hazır giyim işletmelerinde süreç yönetimi ve süreç performansının optimizasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Vocational School Of Technical Sciences, Designing, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: DEMET ÖZNAZ

Consultant: Ayşe Nuriye İşgören

Abstract:

Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı gelişmeler işletmelerin ayakta kalabilmesi için değişimin gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Artan rekabet ve buna paralel olarak gelişen teknoloji düzeyi ve sürekli değişen müşteri beklentileri işletmelerin kalıcı başarıya ulaşmaları için daha yalın, esnek, hızlı, müşteri ve sonuç odaklı bir anlayışa sahip olmaları gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda işletme çabalarının odağı süreçler olmuş; işletmeler hem süreçlere odaklanıp, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirerek ve farklı kılarak rekabet avantajı sağlamak hem de işletmede yürütülen faaliyetlere fonksiyonlardan bağımsız, bütünsel ve sonuç odaklı bakabilmek için süreç yönetimine yönelmiş ve iş süreçlerine odaklanmışlardır. Bu amaçla çalışmada, globalleşme, müşterileri beklentilerinin sürekli değişmesi, yönetim tarzının değişmesi, ürün kalitesi ve verimliliğindeki azalma sonucu, süreç yönetiminin uygulanmasının gerekliliği dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; Türkiye ihracatında önemli bir paya sahip olan Hazır giyim sektöründe işletmelerin değişen piyasa koşullarına uyum gösterebilmesini sağlayan, verimliliğin ve süreç performansının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir teknik olan süreç yönetimi yaklaşımı, nasıl uygulandığı ve süreç iyileştirme tekniklerinin ortaya konmasıdır. Ayrıca hazır giyim sektöründe yapılacak bir uygulama ile işletmelerde süreç yönetimi, süreç performansının ölçümü, kritik süreçlerin tespiti, süreç tasarlama ve geliştirme çalışmaları ile süreç optimizasyonunun sağlanması da amaçlanmıştır. Bu çalışmada; süreçlerin tanımlanması, sınırlarının ve sahiplerinin belirlenmesi, akış diyagramlarının çizilmesi, performans kriterlerinin tespit edilmesi, sürecin kritik başarı faktörlerinin ve diğer süreçlerle ilişkilerinin ortaya konması, ölçüm sisteminin tanımlanması, kontrol edilebilir kıyaslama verilerinin oluşturularak sürekli iyileştirme kapsamında yaratıcılık ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi yöntemi ile süreçlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında; süreç yönetimi kavramı ve süreç iyileştirme kavramları çeşitli yönleri ile teorik ve pratik olarak ele alınarak, bir hazır giyim işletmesinde uygulama yapılmıştır. Yapılan çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde; süreç, süreç yönetimi ve süreç iyileştirme kavramlar üzerinde durularak, süreçlerin sınıflandırılması ve süreçleri oluşturan temel unsurlar incelenmiştir. Bu bağlamda, süreç yönetimi kavramı, tarihsel gelişimi ve ortaya çıkış nedenleri, yönetim sistemleri ile arasındaki ilişkiler üzerinde durulmuştur. Süreç iyileştirme kavramı, iyileştirilecek sürecin tespiti, analizi, sorunların tespiti ve çözüm yolları incelenerek kabul görmüş süreç iyileştirme yöntemleri açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca uygulama yapılacak sektör olan hazır giyim sektöründen kısaca bahsedilerek dünyada ve Türkiye’deki durumundan bahsedilmiştir. İkinci bölümde; araştırmanın yöntemi anlatılarak, üçüncü bölümde bir hazır giyim işletmesinde yapılan uygulamanın bulgularından bahsedilerek kuramsal çerçevede açıklanan iyileştirme metodolojisine göre uygulanan çalışma anlatılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise çalışma kapsamında elde edilen sonuç ve önerilere yer verilmiştir. PROCESS MANAGEMENT İN READY WEAR SECTOR AND OPTIMIZATION OF PROCESS PERFORMANCE ABSTRACT Rapid developments in the world and in our country necessitate alteration for enterprises' survival. Increasing competition, developing technology level and constantly changing customer expectations emerge simpler, flexible, rapid, customer and result oriented understandings for enterprises in order to reach permanent success. Accordingly, there are some processes occurred like, enterprises both focus on processes, and make revisions based on customer expectations, and competitive advantage, also focused on process management and work processes in order to have independent, total, and result oriented view on activities run in enterprises. For that purpose in this study, as a result of globalization, rapid changes on customer expectation, change on management manner, decrease on product quality and productivity necessity of process management application is considered. Therefore, aim of this study is; in the apparel sector which has an important part in Turkish export in order to provide enterprises to accommodate with changing market circumstances, to bring up process management approach which is an important technique on improving, developing and providing consistence of productivity and process performance. On the other hand, with an application done on apparel sector, it is intended to provide process optimization with works done like process management, evaluation of process performance, determination of critical processes, planning and developing process. In this study, it is aimed to develop processed with; identifying processes, designating their limitations and owners, constructing flow diagrams, determining performance criteria, conceiving critical success factors of process and relation with other processes, identifying evaluation systems, creating controllable comparison data and encouraging creativity and innovation.