Toplam kalite yönetimi ve dergi yayıncılığı sektöründe rekabet gücüne etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Journalism, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: EMİNE EROL

Consultant: Emine Koyuncu

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Kalite, Rekabet, Dergicilik TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE DERGİ YAYINCILIĞI SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNE ETKİSİ Her işletme rakiplerine karşı pazarda rekabet avantajı elde etmelidir. Rekabet avantajına sahip işletmelerin rakiplerinden farklı olması, müşterileri için yeterli gelmesi sürekli avantaj sağlayacaktır. Bu nedenle rekabet avantajı yaratmak ve yaratılan rekabet avantajını sürdürebilmek için sürekli olarak işletmelerin yenilikleri takip etmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle işletmelerin sürdürülebilir olması için bu anlayışı destekleyen toplam kalite felsefesini benimsemeleri gerekmektedir. Dergi yayıncılığı sektöründe faaliyet gösteren her işletme kaynaklarını verimli kullanarak beklenen talebi karşılama çabası içindedir. Rakipleri karşısında avantajlı duruma geçmek için de kendi stratejilerini belirlemek zorundadırlar. Küreselleşmenin de etkisiyle değişimin çok hızlı olduğu günümüzde ticari dergi işletmelerinin de daha yüksek kârlılık ve rekabet avantajı elde etmek için stratejilerini toplam kalite anlayışı üzerine yoğunlaştırmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, toplam kalite yönetimi anlayışının işletmelerin rekabet gücü üzerindeki etkisini inceleyerek, ticari dergi işletmeciliği sektöründeki yerini ve önemini tespit etmektir. Bu bağlamda çalışmada toplam kalite yönetimi anlayışının rekabet gücü üzerine verimlilik, maliyetler, pazar payı ve kârlılık, örgüt kültürü, müşteriler ve hız üzerindeki etkileri ön plana çıkmaktadır. Bu sonuçlar için TKY ilkelerini tam olarak anlamak ve eksiksiz biçimde uygulamak büyük ölçüde önem taşımaktadır. Keywords : Quality, Competition, Magazine ABSTRACT TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND ITS EFFECT ON COMPETITIVENESS IN THE MAGAZINE PUBLISHING INDUSTRY Every business must obtain a competitive advantage against their competitors in the market. Enterprises have a competitive advantage to be different from their competitors, their customers enough to come to provide continuous benefits. Therefore, to create a competitive advantage and to sustain the competitive advantage created as a permanent need to follow the innovations in enterprises. In other words, this approach to be sustainable, businesses need to understand the philosophy of total quality support. Magazine publishing sector in an effort to meet the expected demand of each business by using resources efficiently. With an advantage over competitors are required to determine whether to switch their own strategies. The impact of globalization on the change is too fast in today's trade magazine businesses to achieve competitive advantage and higher profitability for the strategy should be concentrated on the concept of total quality. The purpose of this study, total quality management approach by examining the impact on the competitiveness of enterprises, trade magazines, and the importance of management is to determine the location of industry. In this context, the concept of total quality management study on the competitiveness of productivity, costs, market share and profitability, organizational culture, customers, and on the effects of speed comes to the forefront. These results fully understand the principles of TQM to a large extent it is important to implement and complete manner.