Öğretmenlerin saldırgan davranışlara başvurma düzeylerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Physical Education and Sports Training, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: TOLGA MURAT TÜRKKAN

Consultant: UFUK ALPKAYA

Abstract:

Bu araştırma Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi İlköğretim II. Kademe ve Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, öğrencilere fiziksel ve sözlü/duygusal saldırgan davranışlar uygulayıp uygulamadıklarını, uyguluyorlarsa türünü, şeklini ve düzeyini öğrencilerin cinsiyetleri ve öğretim kademesi değişkenleri açısından araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul İli Sarıyer İlçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 15 tane resmi İlköğretim Okullarının II. Kademelerinde 6.7.8. sınıflarında okuyan 787 kız, 889 erkek toplam 1676 İlköğretim II. Kademe öğrencisi, 12 tane resmi Ortaöğretim Okullarının 9.10.11.12. sınıflarında okuyan 1032 kız, 962 erkek toplan 1994 Ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmamıza toplamda 3670 öğrenci katılmıştır. Araştırmada kullanılan anket 2006 yılında Ferhat ÇİFTÇİ tarafından geliştirilmiş olan ve “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Şiddete Başvurma Düzeylerinin İncelemesi” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında kullanılmış olan ankettir. Araştırma sonucunda öğrencilerin %72,1’inin okulda öğretmenleri tarafından saldırgan davranışlara uğradıkları tespit edilmiştir (p<0,05). Kız öğrencilerin %63,2’sinin, erkek öğrencilerinde %80,8’inin okulda öğretmenleri tarafından saldırgan davranışlara uğradıkları tespit edilmiştir (p<0,05). Erkek öğrencilere kız öğrencilere oranla okulda öğretmenleri tarafından daha fazla saldırgan davranışlar uygulanmaktadır (p<0,05). Öğrencilerin %61,1’i okulda öğretmenleri tarafından fiziksel, %66,0’sı sözlü/duygusal davranışlara uğramaktadırlar. Saldırgan davranışları okulda en fazla “Sınıf Öğretmenleri” ve “Okul Yöneticileri” uygulamaktadır. Öğretmenler fiziksel olarak en fazla “Saç, Kulak Çekme”, sözel/duygusal olarak “Hakaret Etme” şeklinde saldırgan davranışlar uygulamaktadırlar. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmenlik eğitimi veren kurumlarda öğretmen adaylarına ve Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarında, istenmeyen öğrenci davranışları ve bunları önleme yöntemleri konusunda gerekli eğitim programları yapılması uygun olacaktır. Ayrıca saldırgan davranışa uğramış öğrencilerin sahip oldukları haklar ve saldırgan davranışlar karşısında nasıl davranacaklarına dair okullarda bilgilendirici eğitim ve toplantılar yapmaları tavsiye edilebilir. Anahtar Kelimeler: Okulda Saldırgan Davranışlar, Fiziksel Saldırgan Davranışlar, Sözlü/Duygusal Saldırgan Davranışlar. ABSTRACT This descriptive research has been performed in order to find out whether subject teachers apply physical or verbal/emotional violence and if they do, it is to find out the form and degree of violence in terms of gender, schools parameters. The study also aims o provide suggestions for removing such violence from schools. The participants were recruited from schools of Sariyer/Istanbul: 15 state secondary schools 787 girls, 889 boys studying 6th, 7th, 8th grades, total of 1676 secondary schools students. 12 state high schools 1032 girls, 962 boys studying 9th, 10th, 11th, 12th grades, total of 1994 high school students. The survey was developed using a form Post Graduate thesis called “The Research to Resort to Violence by Physical Education Teachers” (Ferhat Çiftçi, 2006). Findings show that 72,1% of students were subject to violent behaviors, 63,2% of girl students, 80,8% of boy students were subject to violent behaviors (p<0,05). Boys are subject to more violence than girls by their teachers (p<0,05). Findings also show that 61,1% of students were subject physical violent behaviors and 66,0% of students subject verbal/emotional violent behaviors. It was also determined that the violence is mostly applied “Classroom Teachers” and “Senior Management”. “Pulling Ears and Tearing Hair” were mostly use physical abuse and “Insulting” was mostly used verbal/emotional abuse type by the teachers. In line with these finding, it is suggested that the teacher candidates should be given training on problem behavior and how to prevent them in schools in-service training is recommended. Another suggestion is that the abused students may receive workshops at schools, regarding their rights and how to respond the violence. Key Words: School Violence, Physical Violence, Verbal/Emotional Violence.