Ambalaj atıkları yönetimi- İstanbul, Kadıköy örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Environmental Engineering, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE ŞEYMA KURDOĞLU

Supervisor: BARIŞ ÇALLI

Abstract:

AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ - İSTANBUL, KADIKÖY ÖRNEĞİ Bu çalışmada, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ndeki ambalaj atıkları toplama, ayırma ve geri kazanma faaliyetleri 2010-2012 yılları için fayda-maliyet ve sera gazı salımını azaltma etkisi açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile mevcut geri kazanım sisteminin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Kadıköy’de her yıl 230.000 ton kentsel katı atık ve yaklaşık 46.000 ton ambalaj atığı oluşmaktadır. 2012 yılında 9.798 ton karışık ambalaj atığı toplanmış ve 7.187 tonu Merdivenköy’deki tesiste ayrılarak geri kazanılmıştır. Yapılan fayda maliyet analizine göre, 2012 yılında bir ton ambalaj atığının geri kazanım maliyeti 362 TL olarak bulunmuştur. Toplama maliyetinin %53’ü şoför ve araç arkası toplama personeline, %17’si yakıta, %22’si toplama araçlarına, kumbara ve konteynerlere ait amortismana, %7’si toplama araçlarının bakım onarıma ve %1’i toplama yapan personelin kıyafetine ait giderlerdir. Ayırma maliyetinin %53’ü ayırma personeli ve %15 diğer teknik personele ait giderler, %12 kullanılan cihazların amortismanı, %14 ayırmada kullanılan yakıt, %5 elektrik, %1 ayırma araçlarının bakım onarım ve ayırma personelinin kıyafet giderlerinden oluşur. Toplama ve ayırmanın dışında kalan diğer giderler tüm giderlerin %9’unu oluşturur. Sonuçlar, geri kazanım maliyetini düşürmek için personel sayısının optimize edilmesi ve ayırma işleminde otomasyona gidilmesi gerektiğini göstermektedir. Kadıköy’de kentsel katı atıklardan ayrı toplanan ambalaj atıklarının düzenli depolama sahasında depo gazından enerji elde edilecek şekilde bertaraf edilmek yerine geri kazanılması ile son 3 yılda sera gazı salımında toplam 58.501MTCO2E (ton CO2 eşdeğeri) tasarruf sağlandığı tespit edilmiştir. ABSTRACT PACKAGING WASTE MANAGEMENT IN ISTANBUL, KADIKOY In thisstudy, packagingwastecollection, separationandrecyclingactivities in 2010-2012 in thetown of Kadıköy, İstanbul wasexamined. Based on theresults, a general evaluationwasperformedfortheexistingrecyclingsystem. In Kadıköy, 230,000 tons of solid wasteandabout 46,000 tons of packagingwastearegeneratedeveryyear. In 2012, 9,798 tons of mixedpackagingwastewascollectedand 7,187 tons of it wasseparatedandrecycled in thefacility in Merdivenköy. Based on thecostbenefitanalysis, recyclingcost in 2012 wascalculated as 362 TL per ton of packagingwaste. Collection cost is madeup of 53% on-vehiclepersonnelexpense, 17% fuelexpense of collectionvehicles, 22% depreciation of collectionvehicles, recyclebinsandcontainers, 7% maintenanceandrepairexpense of collectionvehiclesand 1% on-vehiclepersonneloutfitexpense. Separationcost is madeup of 53% separationpersonnelexpense, 15% other technicalpersonnelexpense, 12% depreciation of equipmentused, 14% fuelexpense of seperationvehicles 5% electricityexpenseand 1% maintenanceandrepair of seperationvehiclesandpersonneloutfitexpenses. Expenses other thanthecollectionandseperationconstitutes 9% of allexpenses. Theanalysisresultsshowedthat in ordertoreducetherecyclingcost, thenumber of staff has to be optimizedandautomation has to be preferred at separation. In Kadıköy, thegreenhousegasemissionwasreduced 58,501MTCO2E (tons of CO2equivalent) in lastthreeyearsbymeans of recyclinginstead of landfillingthecollectedpackingingwaste.