Avrupa Birliği finans piyasalarına Türk finans piyasalarının entegrasyon süreci teorik ve uygulamalı bir yaklaşım (İMKB hisse senedi uygulaması)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ERDEM TURGAN

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

AVRUPA BİRLİĞİ FİNANS PİYASALARINA TÜRK FİNANS PİYASALARININ ENTEGRASYON SÜRECİ TEORİK VE UYGULAMALI BİR YAKLAŞIM (İMKB HİSSE SENEDİ UYGULAMASI) 1959 yılında Ankara Anlaşması’nın imzalanmasıyla başlayan Türkiye – Avrupa Birliği (o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu) ilişkileri 2007 yılında tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla farklı bir boyuta taşınmıştır. Türkiye’nin Birlik’e aday olmasından tam üyelik hakkını kazanmasına kadar geçecek olan süre zarfında ekonomik ve sosyal alanda çok sayıda reformun yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda yapılması gereken reformların ilk sıralarında finans piyasalarını düzenlemeye yönelik olan reformlar gelmektedir. Avrupa Birliği sınırları içindeki finans piyasalarını birleştirmeye çalışan finansal entegrasyon sürecine dahil olmak isteyen Türkiye’nin bu konuda yerine getirmesi gereken birtakım yükümlülükleri vardır. Bu gelişmelerin ışığında öncelikle Avrupa Birliği’ndeki finansal entegrasyon süreci ve daha sonra Türkiye’deki gelişmeler çerçevesinde yapılan düzenlemeler ele alınacaktır. Son olarak da Türkiye’nin bu finansal entegrasyon sürecinin hangi aşamasında olduğu ve bundan sonraki süreçte entegre olma çabalarının başarı şansı incelenecektir. INTEGRATION PROCESSES OF TURKISH FINANCIAL MARKETS TOWARDS EUROPEAN UNION FINANCIAL MARKETS: THEORITICAL AND EMPRICAL ANALYSIS (ISE STOCK MARKET APPLICATION) Starting in 1959 with the signing of the Ankara Agreement in Turkey - European Union (then known as the European Economic Community) relations With the start of accession negotiations in 2007 was moved to a different dimension. Turkey's full membership in the Union as a candidate to win the right to be so late in the meantime many of the reform of economic and social fields has become mandatory to do. The reforms in this direction needs to be done to regulate financial markets for the first time the reforms are coming. Within the boundaries of the European Union to integrate financial markets who want to be included in the financial integration process of Turkey must fulfill certain obligations in this regard are. In light of these developments, primarily in the European Union financial integration process, and later developments in Turkey will be discussed within the framework of the regulations. Finally, the financial integration process of Turkey which is in the process and subsequent processes will be examined in the success of integration efforts.