Basel-III kriterlerinin katılım bankacılığına etkileri: Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Banking and Insurance, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE GÖDEŞ

Consultant: Necla Tunay

Abstract:

Basel kriterleri, dar anlamda, risklere karşı bankacılık sektörünün korunması için denetimi ve uluslararası standartları sağlayan uzlaşıdır. Süre gelen ekonomik gelişmeler ve değişen koşullar ile birlikte ihtiyaçlar ve eksiklikler görülmüş, bunların giderilmesine yönelik Basel I, II ve III olmak üzere ileri aşamalara geçilmiştir. Basel III uygulamasının, özellikle 2008 küresel krizi sonrasında, ekonominin çıkış noktasını oluşturan bankacılık sektörünün krizlere karşı daha sağlam olması bilinen temel amacıdır. Diğer yandan reel ekonomiyi finanse ederek krizlere karşı daha dirençli yapıyı oluşturan katılım bankacılığı (İslami bankacılık) modeli Türkiye’de de hızla gelişmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarını, Basel Uzlaşısı’nın gelişimiyle birlikte Türkiye’de uygulanma dönemlerini ele almak ve katılım bankalarının Basel kriterlerini uygulamada karşılaştığı avantajları ve dezavantajları ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Basel, Küresel Kriz, İslami Bankacılık, Katılım Bankacılığı. Jel Sınıflaması: G01, G33, E50, E59, E62, F30 THE IMPACTS ON PARTICIPATION BANKİNG OF BASEL III CRITARIA: TURKEY SAMPLES ABSTRACT Basel criteria, in the narrow sense, are an agreement that provides controls (mechanisms) and international standards to protect the banking sector against risks. Basel III agreement, especially after global financial crisis of 2008, aims to robust the banking sector which forms the basis of economy against crisis. Along with continuous economic developments and changing conditions, deficiencies and also new needs of the agreement had been recognized and in order to resolve them other accords of Basel agreement including Basel I, II and III were passed over time. On the other hand, participation banking models (Islamic banking) which finance the real economy and forms a more resistant structure against crisis has been growing rapidly in Turkey. The aim of this study is to address the Basel agreement’s developmental accords and participation banks operating in Turkey and investigate advantages and disadvantages of applying the agreement’s criteria for these banks. Keywords: Banking, Basel, The Global Crisis, Islamic Banking, Participation Banking. Jel Classification: G01, G33, E50, E59, E62, F30