Küresel sermaye hareketleri’nin türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Burcu Direk

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Küreselleşme teknoloji alanda yaşanan gelişmeler, maliyetlerin azalması ve sermaye’nin hız kazanması ile birlikte ülke ekonomilerinin birbirleriyle eklemlenmesi olarak tanımlanabilmektedir.Dünya ekonomilerinde özellikle 1980 sonrası yaşanan gelişmeler sermaye hareketlerini hızlandırmış ve dünya artık tek pazar haline gelmeye başlamıştır. 1929 dünya Ekonomik Bunalımı ise dünya ekonomilerini etkilemiş ve Türkiye’den de sermaye çıkışına neden olmuştur. 1933-1950 döneminde ise devletçilik politikası ile devlet özel sektör tarafından karşılanamayan sanayi tesislerini finanse etmiştir. 1950-1960 döneminde sermaye’nin ülkeye girişi özendirilmeye çalışılmış ve buna yönelik çeşitli ekonomik güvenceler verilerek sermaye akışı hızlandırılmaya çalışılmıştır. 1980 sonrası dönemde ise esnek kur rejimi uygulanmaya başlanmış ve Türkiye’de serbest rekabete dayalı piyasa ekonomisine geçilmiştir.1990 sonrası dönemde kamu açıkları dolayısıyla dış borçlanma ve faiz oranları artmıştır.Ekonomik istikrarsızlık ve dış ticaret alanında uygulanan politikalar nedeniyle sermaye girişi istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. 1990’lı yıllar ve 2000-20001 döneminde ortaya çıkan kriz sonrasında işsizlik ve pek çok firmanın iflası meydana gelmiştir.1990 sonrasında Brezilya ,Çin gibi Türkiye’nin rakibi sayılabilecek ülkelere yabancı yatırımlarda artış yaşanmıştır. Bu durumda 1980 sonrası dönemde hız kazanan küresel sermaye, dış ticaret ve sermaye’nin serbestleştirilmesine yönelik politikaların uygulanmasına neden olmuştur.Rekabet gücü, hammadde ve teknolojik anlamda yurtdışına olan bağımlılığın azaltılması önem arz etmektedir. Sonuç olarak kurumsallaşma ve ekonomik istikrara yönelik politikalarla birlikte Türkiye de gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşacaktır. ABSTRACT Globaization can be defined as the countries becoming closed with improved technology, decrease of costs and pick up speed of the capital. economic expansion of the countries especially after 1980’e had expedited the capital movement and the world had became a sigle market.World economic crisis in 1929 had affected countries and Turkey with the capital outflow. The government with state socializm in 1933-1950 term finance the industrial complexes which couldn’t be financed with private sector.The period between 1950-1960 teh capital was tried to be encouraged to bear economy and the flow of the capital was tried to be accelerated with some economic assurance. After 1980’s flexible exchange rate had been executed and market economy had ben seen in Turkish economy with the free competition . After the 1990’s the rate of interests had been rised because of the public deficit and external debts.But the capital inflow hadn’t been satisfactory bacause of the policies executed on foreign trade and aconomic instability. After the crisis in 1990’s and bankruptcies had been appeared. During the term of 1990’s foreign investments of the countries.which could be defined as an adversary of Turkey had been ascended.So the global capital which was picked up after the 1980’s caused the policies about liberal foreign trade and capital flow.Competitive power and dependence to foreign feedstock with technology is very important for economies.As a result ; applying the policies for institutionalization and aconomic stability would carry Turkey to developed countries level.