Bankacılık Hukukunda “Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşegül Özkurt

Consultant: MURAT YAVAŞ

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Bankacılık Hukuku, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Hakim Ortak, Edinme, Edindirme, Kaynak Aktarımı Bankacılık Hukuku alanında Fon’a devredilen bankalarda, banka hakim ortakları tarafından tüzel kişilik yapısının arkasına saklanılarak gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemler nedeniyle oluşan zarar tüm topluma yansımıştır. Bankacılık alanında banka tüzel kişiliğinin kötüye kullanılmasının önlenebilmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılabilmesi için tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına ilişkin teorinin kuralları Kanun koyucu tarafından 4389 s. mülga Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile doğrudan kanunlaştırılmıştır. Bu nedenle her iki kanunun yorumlanmasında tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisinin tarihi gelişiminin ve kurallarının bilinmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple tümden gelim yöntemi kullanılarak genelden özele giden bir yaklaşımla konu incelenmiştir. Bankacılık Hukukunda Kanun koyucu tarafından teori kanunlaştırılarak hayata geçirilmiştir. Bankacılık alanında yaşanan hukuka aykırılıkların ortadan kaldırılabilmesini teminen söz konusu teori esas alınarak hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu nedenle teori tarafından kabul edilen bir kanun hükmü bulunmakta ise hükmün uygulanacağına dair kural bankacılık alanında fiilen önemini kaybetmiştir. 4389 s. Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun yorumunda ve uygulamasında teorinin ve bu konudaki örnek kararların yol gösterici olarak kabul edileceği düşünülmektedir. Ayrıca her iki kanunda da olaya uygulanacak bir hüküm bulunmamakta veya hükmün aradığı koşullar maddi olayda gerçekleşmemiş ise, o takdirde tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisinin uygulama alanı bulabileceği sonucuna varılmıştır. Key words : Banking Law, Lifting the corporate veil , hold in common, optaining, to get, wealth transfer ABSTRACT In the field of Banking Law, in Banks transferred to the Fund, the damage which occurred owing to unlawful transactions realized by leading shareholders of the banks by hiding behind the legal entity structure influenced the whole society. The theoretical rules regarding prevention of abuse of legal entity of banks and elimination of the results by removal of the legal entity curtain were directly legalized by the abolished Banking Law No. 4389 and Banking Law No. 5411 by the Legislator. Therefore, knowing the chronological development and rules regarding the removal of the legal entity curtain is significant. Thus, the subject is examined by adopting a deductive method, with an approach referring from the general to specific aspects. Based on the theory in question, legal arrangements were regulated with the purpose of ensuring elimination of unlawful acts in the field of banking. Therefore, where a provision of law accepted by the theory prevailed, the rule implementing the provision lost its significance de facto in the field of banking. The theory and example decisions in this subject are considered to provide guidance in interpretation and implementation of Banking Law No. 4389 and Banking Law No. 5411. Furthermore, it is concluded that the theory of removal of the legal entity curtain shall find an implementation area when there is not any provision applicable to the incident in either Laws, or the circumstances required by the provision does not exist in the material incident.