Kistik fibrozis tanılı hastalarda postür ve dengenin etkilenimi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZGE KENİŞ COŞKUN

Co-Consultant: NAİME EVRİM KARADAĞ SAYGI, ÖNDER KAYHAN

Abstract:

Kistik fibrozis (KF) akciğer, pankreas ve karaciğer başta olmak üzere çoklu organ ve sistemleri etkileyen, beyaz ırkta en sık görülen otozomal resesif geçişli ölümcül bir hastalıktır. Vitamin D ve kalsiyum emiliminin bozulması ve tedavide kullanılan kortikosteroidler sonucu kas-iskelet sistemi de olumsuz etkilenir. Bu etkilenim, hastalarda postürün bozulmasına sebep olmaktadır. Postüral stabilite postürden direkt olarak etkilenmekte olup kas-iskelet sağlığının bozulduğu her durumda etkilenebilir. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi görmekte olan KF tanılı hastaların postürü ve dengeleri ve onları etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, ter testi veya genetik analiz sonucu KF tanısı bulunan 6 yaşından büyük 58 hasta ve 94 sağlıklı kontrolün alındığı bir kesitsel çalışmadır. Hasta grubunun solunum fonksiyon testleri, 6 dakika yürüme testi ve fonksiyonel erişme testi, zamanlı kalkıp yürüme testi ve pediatrik Berg denge testi sonuçları not edildi. Ayrıca hasta grubunun skolyoz grafileri çekilerek Cobb, torasik kifoz ve kifotik indeks ölçümü yapıldı. Hasta grubunun vitamin D düzeyleri ve kullandıkları replasman miktarı ile pulmoner rehabilitasyonda kullandıkları teknikler ve ayırdıkları zaman da kısa bir anket formu doldurularak tespit edildi. Hasta ve kontrol grubunun pediyatrik gait arms and legs scale (pGALS) muayene skalası ve NeuroCom balance master® ile postüral stabiliteleri değerlendirildi. KF grubu ile kontrol grubunun pGALS muayene sonuçları karşılaştırıldığında alt ekstremite (p=0.035), yürüme (p=0.005) ve omurga (p= 0.008) parametreleri arasında KF grubunda patolojik bulgular anlamlı olarak fazlaydı. NeuroCom Balance Master® ile yapılan stabilite sınırları testinde KF grubu ve kontrol grubu arasında son nokta hareketi (p<0.05), maksimum hareket (p=0.02) ve yön kontolü (p=0.01) parametlerinde anlamlı farklılıklar mevcuttu. KF hastalarında basit bir muayene ile patolojilerin tespiti mümkündür. Bu hastalarda kas iskelet sistem sorunları normal popülasyondan daha fazladır. Bu patolojiler postüral stabiliteyi etkileyebilir. Klinik denge değerlendirmeleri, bilgisayarlı denge değerlendirmeleri ile korele olup, KF’li çocukların değerlendirilmesinde kullanılabilir. Anahtar Kelimeler Denge, Kistik Fibrozis, Postür, Postüral Stabilite ABSTRACT Cystic fibrosis (CF) is the most common autosomal recessive fatal disease in Caucasians which affects multiple organ systems . Cystic fibrosis affects the musculoskeletal system via decreasing the absorbtion of vitamin D and the use of corticosteroids in treatment.. These result in deterioration of posture in CF patients. Postural stability is directly affected by posture and can be compramized in every musculoskeletal problem. The aim of this study is to evaluate posture, balance and the factors involved in patients with cystic fibrosis. This is a cross-sectional study with 58 CF patients who has recieved this diagnosis via sweat test or genetic analysis and 94 controls, who are older than 6 years. Patients’ respiratory function tests, 6 minute walk test, functional reach test, timed up and go test, pediatric Berg balance scale have been noted. Patients’ have got their spine X-rays and Cobb angle, thoracic kyphosis and kyphotic index were measured. Level of blood 25-OH-vitamin D, replacement therapy used and pulmonary rehabilitation techniques used were noted. Both patients and control group were examined with pediatric gait, arms, legs and spine scale (pGALS). They also were evaluated with NeuroCom Balance Master for their postural stability. CF group has signifcantly more pathological findings than the control group in lower extremity (p=0.035), gait (p=0.005) and spine (p=0.008) parameters in pGALS examination.. In balance tests done with NeuroCom Balance Master CF group showed significantly worse results in end point excursion (p<0.05), maximum excursion (p=0.02) ve directional control (p=0.01) parameters. In patients with CF, a basic musculoskeletal examination can detect pathologies, which are more frequent than the normal population. These pathologies may affect postural stability. Clinical balance tests show good correlation with computerized balance tests and can be used to determine balance in patients with CF. Key Words Balance, Cystic fibrosis, Posture, Postural Stability