Dişhekimliği personelinde burun ve ağız içinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Dentistry, Basic Medical Sciences (Faculty of Dentistry), Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ZÜLFÜYE KAÇAR

Supervisor: TANJU KADİR

Abstract:

1. Staphylococcus aureus toplum ve hastane kaynaklı enfeksiyonlarda baĢlıca patojenlerden biridir. Metisiline dirençli S. aureus (MRSA) kökenlerinin giderek artması tedavisi zor ciddi enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bu çalıĢmada Marmara Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi sağlık çalıĢanlarında (18 Öğretim Üyesi, 34 AraĢtırma Görevlisi, 19 yardımcı sağlık personeli ve 64 öğrenci) metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) ve MRSA‟nın burun ve ağız içi taĢıyıcılığı araĢtırılmıĢtır. Toplam 135 çalıĢanın burun deliğinin ön kısmından ve dil üstünden eküviyon ile sürüntü örnekleri alınmıĢtır. Chapman ve MRSA kromojenik agar plaklarına tek koloni ekimi yapılarak, 37°C‟de 24 saat inkübe edilmiĢtir. Bu sürenin sonunda S. aureus suĢları hücre morfolojisi, Gram boyama, katalaz ve koagülaz testleri ile tanımlanmıĢtır. Ayrıca S. aureus suĢlarının, metisiline duyarlılığı disk difüzyon yöntemi kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Burunda MSSA taĢıyıcılık oranı %14.81 (Öğretim Üyelerinde %16.67, AraĢtırma Görevlilerinde %17.64, yardımcı sağlık personelinde %15.78, öğrencilerde %12.49) ve MRSA oranı ise %5.18 (Öğretim Üyelerinde %0, AraĢtırma Görevlilerinde %8.82, yardımcı sağlık personelinde %15.78, öğrencilerde %1.56) bulunmuĢtur. MSSA burun taĢıyıcılığı ile ilgili çalıĢma grupları arasındaki farklılık anlamsız (p>0.05), MRSA‟daki farklılık ise anlamlı bulunmuĢtur (p<0.05). Ağızda MSSA taĢıyıcılık oranı %8.88 (Öğretim Üyelerinde %5.55, AraĢtırma Görevlilerinde %5.88, yardımcı sağlık personelinde %10.52, öğrencilerde %10.93) ve MRSA ise %0.74 (%1.56 oranla sadece öğrencilerde) olarak saptanmıĢtır. ÇalıĢma grupları arasında ağızda MSSA taĢıyıcılığındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır (p>0.05). Bu çalıĢma, sağlık çalıĢanlarının yüksek oranda burunda MRSA taĢıyıcısı olduklarını göstermiĢ ve diĢ kliniğinde hastane enfeksiyonu için risk faktörü olarak değerlendirilmiĢtir. Anahtar Sözcükler: Staphylococcus aureus, metisilin, taĢıyıcılık, diĢ hekimliği çalıĢanları. 2. SUMMARY Investigation of Nasal and Oral Carriage of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in Dental Staff. Staphylococcus aureus is one of the major pathogen in both community- acquired and nosocomial infections. The expansion of methicillin resistant S. auerus (MRSA) strains cause the increase of infections which are difficult to treat. In this study the nasal and oral carriage of both methicillin sensitive S. aureus (MSSA) and MRSA were investigeted in healthcare workers (18 academic member, 34 research assistant, 19 asistant health staff and 64 students) at Marmara University Faculty of Dentistry. From total of 135 worker both nose front and tongue dorsum swab samples were taken using cotton swabs. Single colony inoculation were performed on Chapman and MRSA chromogenic agar plates which were incubatedat 37°C for 24 hours. After this time of incubation, The isolates S. aureus were identified by cell morphology, Gram stain, catalase test, coagulase test. Methicillin susceptibilities of all S.aureus strains were evaluated by disc diffusion method. Nasal carriage rate of MSSA was found as 14.81% (academic members 16.67%, research assistants 17.64%, asistant health staff 15.78%, students 12.49%) and MRSA rate was 5.18% (academic members 0%, research assistants 8.82%, asistant health staff 15.78%, students 1.56%). There was no significant differences among the study groups with regards to the nasal carriage of MSSA (p>0.05). However, in nasal carriage of MRSA, a statistically significant difference was found (p<0.05). Oral carriage rate of MSSA was found as 8.88% (academic members 5.55%, research assistants 5.88%, asistant health staff 10.52%, students 10.93%) and MRSA rate was 0.74% (found only in student group with rate of 1.56%). The differences in the oral MSSA carriage among groups statistically was not significant (p>0.05). This study revealed high rate of nasal carriage of MRSA among healthcare workers and considered as a risk factor for nosocomial infection in dental clinic. Key Words: Staphylococcus aureus, methicillin, carriage, dental workers.