Portföy seçim modelleri ve İMKB `ye bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: ZEYNEP ALAKURT

Supervisor: Ömer Önalan

Abstract:

Son yıllarda ülkemizde çekici hale gelen portföy yönetimi aslında dünyada çok daha uzun bir süredir uğraşılan konudur. Bu çalışmada da portföy kuramının tarihsel gelişimi çalışmanın ikinci kısmı olan Modern portföy teorisi başlığı altında incelenmiş ve aynı bölümün alt başlığı olarak genel portföy karakteristikleri tanımlanmıştır.Uygulama kısmı için baz alacağımız Tek Endeks Modeli'nin karakteristikleri ve Beta; yani risksiz bir menkul kıymet yerine riskli bir menkul kıymete sahip olunduğunda ortaya çıkan sabit riskin tanımı çalışmanın üçüncü kısmını oluşturmuştur. Etkin sınırı belirleme teknikleri ise dördüncü bölüm içinde incelenmiştir. Son bölümde ise çalışmada da kullanılan geleneksel ortalama-varyans kriteri haricinde (geometrik ortalamanın maksimizasyonu, güvenli ilk ve stokastik baskınlık) yeni kriterler incelenmiş ayrıca geleneksel portföy seçim modeli için ortalama ve varyans haricinde üçüncü bir unsur olarak yatırımcı davranışını karakterize eden çarpıklık anlatılmıştır. Bu da karşımıza "kazanç dağılımları özelliklerine göre analiz" adıyla dördüncü bir kriter olarak çıkmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında İ.M.K.B.'de yer alan farklı sektörlerden 15 hisse senedi ile Elton Gruber Padberg Yöntemi'ne göre kısa satışlara izin verilmeden en iyi portföy seçilmiştir. ABSTRACT Portfolio administration that has become a trend in our state is actually being used all over the world for a long length of time.In this study we give consider at historical development of portfolio theory ,defining portfolio features under subtitle of Modern Portfolio Theory in general sense. In the third part we give emphasis at features of "Single Index Model" as well as providing definition to permanent risk that comes along when riskless real estate value is replaced by the risky one when consider is given at the model "Beta".How to specify efficient frontier is defined under section four. In the last section we give consider at new criteria used other than traditional mean-variance criterion (the geometric mean return, safety first, stochastic dominance).We further define investor behavior taken beyond mean and variance concepts trying to characterize such behavior together with respective deviation related thereto. This comes out as fourth criterion titled "analysis in terms of characteristics of the return distribution".In application part of the study selection has been given at fifteen securities from various sectors as selected from Istanbul Stock Exchange in respect to short termed sales permit according to system defined by Elton Gruber Padberg.