Rus Resim Sanatının Güzel Sanatlar Liseleri Eğitim-Öğretim Programına Entegrasyonunun Bağlamsal Değeri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Fine Arts Education, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: DAMLA ÖZTOPRAK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Tayfun Akkaya

Co-Consultant: Zeliha Nurdan Baysal

Abstract:

Bu çalıĢmanın amacı, projeye dayalı öğrenme yöntemiyle gerçekleĢtirilen Rus resim sanatı uygulamalarının Güzel Sanatlar Lisesi on birinci sınıf öğrencilerinin Ġki Boyutlu Sanat Atölye dersine yönelik tutumuna etkisini arttırmaktır. Öğrencilerin Rus ressamların yapıtlarından yola çıkarak, yeni teknikler geliĢtirmelerini, yapıtlarına kimlik kazandırmayı, görsel algı birikimlerini iki boyutlu özgün sanatsal anlatımlara dönüĢtürerek yorum yapabilme özelliği kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerin derse olan tutumlarına yönelik etkisini belirlemek, Rus ressamların eserlerinin incelenmesi ile ulusal ve evrensel iki boyutlu sanat eserlerini tanımanın ve anlamanın öğrencilere yol gösterici olup olmadığını ortaya koymaktır. AraĢtırmada, tek gruplu ön test son test deneysel desen olmak üzere nicel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kırklareli Ġli Lüleburgaz Ġlçesindeki bir Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim gören yirmi iki kiĢiden oluĢan on birinci sınıf lise öğrencileri oluĢturmaktadır. ÇalıĢma, Ġki Boyutlu Sanat Atölye dersinde Rus resim sanatı uygulamalarının öğrencilerin yapıtlarında ve derse yönelik tutumlarına etkisi projeye dayalı öğrenme yaklaĢımı ile uygulanmıĢtır. Öğrenciler, beĢ hafta süren uygulama çalıĢmasında ikiĢerli, üçerli ve dörderli gruplara ayrılmıĢtır. Her öğrenci bir Rus ressamın yapıtından belli kesitler almıĢtır. Bu kesitleri, sanatçının tekniği ile kendi çizgilerinin birleĢtirilmesi sonucu yeni teknik ve yöntem geliĢtirdikleri bir ürün olarak yağlı boya tablo ortaya koymuĢlardır. Uygulamalar sonunda seçtikleri sanatçılar ile ilgili bilgileri derleyerek grup halinde sunum yapmıĢlardır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak “KiĢisel Bilgi Formu”, “ÇalıĢma Yaprakları” ve araĢtırmacının kendi hazırladığı “Ġki Boyutlu Sanat Atölye Tutum Anketi” kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS Ġstatistik Paket Programı kullanılarak çözümlenmiĢtir. v AraĢtırmada elde edilen bulgular Ģu Ģekildedir: ÇalıĢmanın baĢlarında öğrencilerin hemen hepsinin, Rus resim sanatı, sanatçıları ve eserleri ile ilgili çok yetersiz bilgiye sahip oldukları saptanmıĢtır. Uygulama sonunda Ġki Boyutlu Sanat Atölye dersinde konu ile ilgili olumlu geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Öğrenciler kendi kültürleri dıĢındaki kültürleri Ġki Boyutlu Sanat Atölye dersinde öğrenme fırsatı yakalamıĢ ve yine bu uygulama sürecinde edindikleri bilgileri pekiĢtirmiĢlerdir. Projeye dayalı öğrenme yöntemiyle gerçekleĢtirilen Rus resim sanatı uygulamaları sonucunda öğrencilerin Ġki Boyutlu Sanat Atölye dersine yönelik tutumlarının arttığı ve Rus ressamların yapıtlarının teknik ve yöntem zenginliği açısından yol gösterici olduğu saptanmıĢtır. Anahtar Kelime: Sanat, Sanat Eğitimi, Rus Resim Sanatı, Projeye Dayalı Öğrenme Yöntemi