Frankfurt okulunun pozitivizim eleştirisi –Max Horkheimer Ve Theodor W. Adorno Bağlamında-


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Bahattin Olcay

Supervisor: ALİ DURUSOY

Abstract:

Avrupa’da büyük ölçekli olaylar sonucu bozulan toplumsal düzene olumlu bir yön verme anlamında Saint Simon tarafından pozitif kavramı kullanılmıştır. bu kavramı felsefi bir sistem haline getiren Auguste Comte’dir. Bu felsefi anlayış giderek Avrupa’da etkili hale gelmiştir. 19.yüzyılda Pozitivizmi metafizik düşüncelerin elenmesi amacıyla kullanan Mantıkçı Pozitivistler deney ve gözlemle sınanamayan hiçbir şeyin bilimsel düşüncenin konusu olamayacağını öne sürmüşlerdir. Frankfurt Okulu, Pozitivizmi bir varlık olarak insanı mekanik ve determinist biçimde işleyen bir şema içerisinde ele almakla ve insan varlığına çıplak olgular ve nesneler olarak yaklaşmakla suçlar. Ayrıca Pozitivizmin, araştırmaya konu olacak nesneleri sınırladığını düşünür. Onlara göre pozitivist araştırma gözlenebilir düzeyin altında yatan nesnel mekanizmaları araştırmaktan ziyade, öznel özellikleri, yani inançlar, algılar ve deneyimleri nesnel olarak araştırmaya yönelir. Theodor Wiesengrund Adorno ve Max Horkheimer’ın Pozitivizme yönelttiği eleştiriler zamanla “bizzat bilimlerin araçsal akıl tarafından yutulduğu” yönünde bütünlemeci bir suçlamaya dönüşür. Zira onlara göre modern bilim “mantıksal pozitivizmine ulaşmış teknik yararlılık uğruna, bilgiyle ilgili tüm ciddi iddiaları reddetmiştir.” ABSTRACT As a result, some large-scale events in the new age of social order broke down in Europe. Deteriorating terms of this order, making a positive direction Saint Simon used a positive concept. Positivism, by Auguste Comte -Saint-Simon's pupil- has been turned into a philosophical system. Positivism, has become a very effective philosophical views in Europe in Nineteen Century. İn This century The Logical Positivists used Positivism to the elimination of metaphysical thought. Vienna Circle argued that is everything is absürd which is not subject to experiment and observation. Frankfurt School, accused of positivism that evaluating the human in a mechanical and determinist schema. Also they accused of Positivism to approach to human as a bare facts and objects. Positivism, they think, limited the things/objects that will be subject of research. Over time, criticism directed at positivism by Max Horkheimer and Theodor Wiesengrund Adorno turns into a general accusation that sciences swallowed by instrumental reasoning.