Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde Türkiye'de bölgesel kalkınma politikalarında yaşanan dönüşüm ve kalkınma ajansları üzerine bir değerlendirme


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: BURCU YAVUZ TİFTİKÇİGİL

Supervisor: Nuri Alkan Soyak

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansları, SWOT Analizi AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM VE KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME II. Dünya Savaşı sonrası dönemde en önemli çalışma alanlarından biri olan bölgesel kalkınma teori ve politikaları 1980’lerde küreselleşme süreci ile birlikte önemini yitirmiş, 1990’lara gelindiğinde ise yerele özgü faaliyetlerin öneminin artması ile birlikte yepyeni bir çerçeveyle tekrar gündeme gelmiştir. 1990 sonrası dönemde bölgesel kalkınma politikalarının artan önemi ve değişen yapısı doğal olarak kalkınmadan sorumlu aktörlerin de değişmesine neden olmuştur. Bu dönemde kalkınmaya ulusal pencereden bakan ve bir bölgenin kalkınmasının sorumluluğunu üstlenen merkezi devletin yerini; yönetişim anlayışı çerçevesinde yerel ve bölgesel otoritelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşan bölgesel kalkınma ajansları almaya başlamıştır. Türkiye’de de bölgesel kalkınma politikaları Avrupa Birliği’ne üyelik süresiyle birlikte yönetim, uygulama ve içerik açısından dönüşüme uğramış ve bu dönüşümün sonucu olarak bölgesel kalkınma ajansları yoğun olarak tartışılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede çalışmanın amacı Türkiye’de bölgesel kalkınma politikalarında yaşanan dönüşümü ve kalkınma ajanslarının Türkiye’ye uyumluluğunu analiz etmektir. Keywords : Regional Development, Regional Development Agencies, SWOT Analysis ABSTRACT THE TRANSFORMATION OF REGIONAL DEVELOPMENT POLICIES IN TURKEY AND AN ASSESSMENT ON THE DEVELOPMENT AGENCIES IN THE PROCESS OF HARMONIZATION WITH THE EUROPEAN UNION As one of the most prominent fields of study in the post-World War II era, regional development theories and policies became obsolete in 1980s with the globalization process while reemphasized within a brand new framework in 1990s when local activities grew in importance. After 1990, increasing importance and changing context of regional development policies naturally led to a change of actors, which are responsible for development. In this period, central state looking at the development from a national perspective and assuming the responsibility of development in a region was replaced, in terms of administrative understanding, by regional development agencies which were composed of local and regional authorities, private sector and non-governmental organizations. With the process of European Union candidacy, regional development policies in Turkey have undergone a transformation in terms of administration, application and content, which led to an intensive debate on the regional development agencies. Within this framework, purpose of this study is to analyze the transformation in regional development policies in Turkey and compliance of the development agencies with the conditions in Turkey.