Uluslararası ticaret ve emek piyasaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Yunus Emre Gürbüzer

Consultant: ŞULE DALDAL

Abstract:

Dış ticaret politikaları, uygulanan makroekonomik modelin önemli bir değişkeni olarak ülkelerin iktisadi gelişmeleri üzerinde doğrudan etkide bulunmaktadır. Çalışmada ilkin günümüze kadar geliştirilmiş olan dış ticaret teorilerinin genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Kapitalist ekonomilerin bugüne dek uyguladıkları makroekonomik modellere göre şekillenen farklı dış ticaret politikalarının temel özellikleri ele alınmıştır. Özellikle emek piyasalarının yapısı üzerindeki etkiler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Neoliberal politikaların uygulanmasıyla birlikte mal ve hizmetlerin niteliğinde yaşanan değişime, dünya ticaretinin yapısına ve ülkeler arasında yapılan dış ticaretin boyutuna yer verilmiştir. Türkiye ekonomisinin bu süreçten nasıl etkilendiği, büyüme rakamlarının yanı sıra, emek piyasasının yapısının nasıl bir dönüşüme uğradığı irdelenmiştir. Gelecekte uluslararası işbölümünü yeniden şekillendireceği ileri sürülen yeni bir sanayileşme modelinin (Sanayi 4.0), Türkiye ekonomisine etkileri tartışılmıştır. Dünya ticaretinin önemli gelişmelerinden Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na ve özel olarak ABD ile Çin arasında etkileri daha fazla olan ticaret savaşlarına yer verilmiştir. Sonuç olarak dünya ticaretinin, ekonomik kalkınma sorununa ve dünya gelir dağılımına ilişkin yarattığı sorunların ortaya konması ve çözüm önerilerinin tartışılması hedeflenmiştir. Yöntem olarak teorik analizlerin yanı sıra, istatistiki veriler ışığında toplumsal dinamikler betimlenmeye çalışılmıştır. -------------------- Foreign trade policies have a direct effect on economical development of countries as an important variance of the implemented macro economic model. This study initially focuses on the analysis of foreign trade economies that has been improved up to the present. It approaches the main characteristics of different foreign trade policies shaped by macro economic models having been implemented by capitalist economies until today, and especially tries to evaluate the effect on the structure of labour markets. It includes the shift in characteristics of the goods and services, the structure of world trade and the dimension of the foreign trade among countries. The study examines how this process has affected the Turkish economy and alongside the growth numbers what kind of shift labour market has experienced. This study also discusses the effects of a new industrial model (Industry 4.0),which is suggested that it will reform the international division of labour, on the Turkish economy and includes the Transatlantic Trade and Investment Partnership, and especially the trade war, which its effect between U.S.A. and China is much more than any other countries. Eventually, it is aimed at finding out the issues the world trade poses on economical development and world income distribution. Methodically, alongside the theorical analysis, it depicts the social dynamics in the light of statistical datas.