A heuristic solution approach for a resource management problem at news agencies


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: English

Student: AHMET EYÜP ARTIR

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

HABER AJANSLARINDA KAYNAK YÖNETİMİ PROBLEMİ İÇİN BİR SEZGİSEL ÇÖZÜM YAKLAŞIMI Kitlesel iletişim araçlarındaki gelişmelerle birlikte, haberlerin yayılmasının önemi bugünlerde giderek artmaktadır. Haber türlerine bağlı olarak, haber ajansları sözel ve görsel-işitsel verileri toplamakta ve bunlardan haber üretmektedir. Her gün binlerce haber verisini farklı yerlerden toplamak için, bir çok basın mensubu, fotoğrafçı ve kameramana insan kaynağı olarak ihtiyaç olmakta ve aynı zamanda artan iletişim ve ulaşım olakları ile birlikte ekipmanlara gereksinim duyulmaktadır. Bu sebeple, haber üretimi kullanılan insan kaynakları ve ulaşımla önemli bir maliyet oluşturmakta ve bunlara bağlı olarak kaynakların verimli kullanılması gerekmektedir. Bu süreci yeterince hızlı ve verimli yapabilmek için uygun kaynaklar, haberlere en uygun bir biçimde atanmalıdır. Bu çalışmada gerçek bir atama problemi ele alınmış ve problem bir Genel Atama Problemi olarak düşünülmüştür. Problemin çözümü için ilgili algoritmalar literatür taraması bölümünde listelenmiş ve incelenmiştir. Sonrasında bir optimizasyon yaklaşımı haber ajanslarındaki kaynakları daha etkin kullanabilmek adına uygulanmıştır. Bunun neticesinde bir model oluşturulmuş ve problem verisi ve veri ilişkileri açıklanmıştır. Daha sonrasında sunulan model farklı veri kümelerinde test edilmiştir. Bütün testler için gerekli veri setleri Excel üzerinde VBA kullanımı ile birlikte oluşturulmuş ve algoritma Java programlama dilinde kodlanmıştır. Sonuçlar incelenmiş ve gelecekte çalışılması olası konu başlıkları listelenmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki sunulan model ve elde edilen sonuçlar karmaşık bir algoritma kullanılmadan yeterince iyi sonuçlar verebilmektedir. ABSTRACT A HEURISTIC SOLUTION APPROACH FOR A RESOURCE MANAGEMENT PROBLEM AT NEWS AGENCIES With the improvements in mass communication, the importance of spreading news has been gradually increasing nowadays. Depends on the type of news, news agencies collect verbal or audiovisual data and produce them as news. For collecting thousands of the news data around different locations every day, a lot of pressmen, photographers and cameramen are needed as human resources, and also equipment are necessary with the use of growing communication and transportation facilities. So, producing news has a significant cost with human resource and transportation, and resources should be used efficiently. For doing this process sufficiently fast and efficient, proper sources should be assigned to the news in the most appropriate way. In this study, a real assignment problem was discussed and the problem was considered as Generalized Assignment Problem. For the solution of the problem, related algorithms were listed and examined in the literature survey part. Then, an optimization approach was applied to manage resources efficiently at news agencies. Thus, a model was constructed and problem data and data relations were explained. Afterward, proposed model was tested on various datasets. For all the tests, data sets were created on Excel with using VBA language and the algorithm was coded with Java programming language. Results were examined and possible future study subjects were listed. Results show that proposed model and obtained solutions gave good enough results without using any complex algorithms.