Yöneticilerin Kişilik Özellikleri İle Stratejik Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki: Türkiye'deki STK Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: TUĞÇE GÜVELİ ÖZSAĞLAM

Supervisor: Ata Özdemirci

Abstract:

Stratejik liderin temel sorumluluğu örgütün yaşamasını ve rekabet üstünlüğünü sürdürmesidir. Bu yüzden stratejik liderin geleceğe dönük, yönlendirici yetenek ve özelliklere sahip olması örgütün yaşaması ve rekabet üstünlüğünü sürdürebilmesi için önem taşımaktadır. Mevcut çalışmalar stratejik liderlerin, örgütün başarısı ve devamlılığındaki önemini vurgulamaktadır. Bu sebeple çalışmamızın Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak çalışan kişilerin stratejik liderlik becerileri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiye dair bulgular elde etmesi hedeflenmiştir. Çalışmamızda 5 Faktör Kişilik Özelliklerinin, Strateji Geliştirme Sürecindeki Liderlik Tipleri ile olan ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla, 25 farklı sivil toplum kuruluşunda görev yapan, üst ve orta kademe yöneticilere (n=55) verilen anketlerle demografik değerlendirmeye ek olarak, 5 Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği ve Strateji Geliştirme Sürecinde Liderlik Tipleri ölçekleri uygulanmıştır. 5 Faktör kişilik özelliklerinin Dışadönüklük, Açıklık, Sorumluluk, Uyumluluk ve Nevrotiklik alt boyutlarından sadece Nevrotiklik alt boyutu ile Rasyonel Liderlik ve Sembolik Liderlik arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). Buyrukçu Liderlik ve Etkileşimci Liderlik ile 5 faktör kişilik özelliklerinin alt boyutlarından herhangi biri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. -------------------- The main responsibility of the strategic leader is to ensure the survival and competitive advantage of the organization. Therefore, it is important for the strategic leader to have a future-oriented, guiding ability and characteristics in order for the organization to survive and to maintain its competitive advantage. Current studies highlight the importance of strategic leaders in the success and continuity of the organization. But considering the personality and temperament factor in the literature, there are not enough studies from Turkey on how organizational leaders' temperaments affect their strategic leadership skills. For this reason, our study findings on the relationship between civil society organizations as the people working in the executive strategic leadership skills, personality traits in Turkey aimed to achieve. In our study, the relationship between 5 Factor Personality Traits and Leadership Types in Strategy Development Process was investigated. For this purpose, in addition to demographic evaluation, questionnaires were given to upper and middle level managers (n = 55) who work in 25 different non-governmental organizations and 5 Factor Personality Traits Scale and Leadership Types scales were applied. From the sub-dimensions of Extraversion, Openness, Responsibility, Compatibility and Neuroticism, a significant negative correlation was found between the Neuroticism sub-dimension and Rational Leadership and Symbolic Leadership (p<0.05). No significant relationship was found between Command Leadership and Interactional Leadership and any of the sub-dimensions of 5-factor personality traits.