Propaganda teknikleri açısından ermeni soykırımı iddialarının bir analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Ümmü Gülsüm Talipoğlu

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

PROPAGANDA TEKNİKLERİ AÇISINDAN ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARININ BİR ANALİZİ Osmanlı Devleti topraklarında yıllarca huzur ve güven içinde yaşayan Ermeniler, emperyalist devletlerin etkisiyle 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren isyanlar çıkarmaya başlamış bu şekilde Ermeni meselesinin de temelleri atılmıştı. Daha sonraları Ayastefanos Antlaşması’nın 16. maddesi ve Berlin Antlaşması’nın da 61. maddesi ile uluslararası gündeme gelen Ermeni meselesi, komitelerin kurulması, Ermeni terör olaylarının artması ve Batılı güçlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakmış ve tehcire zorlamıştı. Ermeniler ise tehcir olayının ardından 99 yıl geçmiş olmasına rağmen bu olayı canlı tutmaya çalışmışlar ve dünya kamuoyuna soykırım gibi aksettirerek kara propaganda yapmışlardır. Tarihte Ermeni komiteleri, misyoner okullar ve kilise gibi olguları kara propaganda için kullanan Ermeniler günümüzde ise film, belgesel, karikatür, afiş gibi sanat dallarını kara propaganda için kullanmaktadır. Bu çalışmanın birinci bölümünde literatür taraması yapılıp Ermeni sorununun tarihsel gelişimi ele alınarak, Ermeni Tehciri genel bir bakış açısıyla incelenmiş, Ermeni meselesine neden olan büyük devletler de konuya dahil edilmiştir. İkinci bölümde Ermeni propagandası genel bir bakış açısıyla ele alınmış, Ermenilerin propaganda için kullandıkları misyoner okulları, kilise, Ermeni isyan komiteleri incelenmiş ayrıca görsel anlamda Ermeni film, belgesel, afiş ve tasarımlar propaganda bağlamında incelenmiş ve söylem analizi yapılmıştır. Üçüncü bölümde propaganda taktik ve söylemleri ele alınmış, propagandanın kavramsal boyutu incelenmiş ve propaganda çeşitleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise Ermeni propagandasına karşı bir değerlendirme yapılıp çalışma sonlandırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ermeni Sorunu, Propaganda Taktikleri, Ermeni Propagandası. ABSTRACT AN ANALYSİS OF ARMENİAN GENOCİDE ALLEGATIONS IN TERMS OF PROPAGANDA TECHNIQUES The Armenian, who lived on Ottoman empire soil in safety and peace for many years, started to rebel by the influence of imperialist countries beginning from the second half of the 19th century, hence the Armenian issue started. The Armenian issue, which was later turned into an international agenda by the 16th item of Ayastefanos agreement and the 61st item of Berlin agreement, led Ottoman Empire to a difficult situation and compelled to relocation because of increasing Armenian’s terror events and provocation of western forces. However, The Armenian has tried to keep this case fresh and made black propaganda by conveying it to the world as if it is a genocide, in spite of the 99 years past after the relocation. Armenians, who used Armenian committees, missionary schools and churchs in purpose of black propaganda in the history, are now using art branches like films, so-called documentary films, caricatures and posters for black propaganda. In the first part of this study a literature scan was made and historical evolution of Armenian issue is examined, and Armenian relocation and big countries that caused Armenian issue are mentioned. In the second part, Armenian propaganda with a general perspective is studied and missionary schools, churches, Armenian rebellion committees that Armenians used for propaganda are examined besides, Armenian films, documentary films, posters and designs are studied in the context of propaganda, and expression analyses are made. In the third part, propaganda techniques and expressions are discussed, conceptual extent of propaganda and propaganda kinds are studied in detail. In the fourth section, a conclusion is made to Armenian propaganda. Keywords: Armenian Propaganda, Armenian issue, affair, Propaganda techniques.