Mevhibe-i Seniyye Mine’s-Sîreti’z-Zekiyye adlı eserin siyer yazımındaki yeri ve önemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Fazlı Püskül

Consultant: GÜLGÜN UYAR

Abstract:

Anahtar Kelimeler: Ahmed b. İbrahim Tobhanevi, Mevhibe-i Seniyye mine’s-Sireti’z-Zekiyye, Siyer, Hz. Peygamber. İslam’ın doğuşundan günümüze kadar peygamberimizin (sav.) hayatı hakkında pek çok eser kaleme alınmıştır. Bu alanda Türkçe eserlerin en fazla verildiği dönem Osmanlı dönemidir. Bu çalışma da Osmanlı dönemi müelliflerinden Ahmed b. İbrahim Tobhânevî’nin siyer alanında yazdığı “Mevhibe-i Seniyye mine’s-Sireti’z-Zekiyye” adlı eseri üzerine yapılmıştır. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde siyer ilminin doğuşu ve gelişimi anlatılmıştır. Aynı zamanda Siyer ilminin Türk edebiyatındaki yeri ve siyer alanında yazılmış Türkçe eserler hakkında bilgi verilmiştir. Ahmet b. İbrahim Tobhânevî’nin hayatı ve Mevhibe-i Seniyye mine’s-Sireti’z-Zekiyye’nin yazma nüshaları da bu bölümde tanıtılmıştır. Birinci bölümde ise müellifin yararlandığı kaynaklar, eserin yazılış amacı, muhtevası, edebi özelliği, peygamber tasavvuru ayrıntılı olarak incelenmiştir. İkinci bölümde ise Mevhibe-i Seniyye mine’s-Sireti’z-Zekiyye eserinin diğer nüshalarıyla karşılaştırmalı metni yer almaktadır. Sonuç kısmında Ahmet b. İbrahim Tobhânevî’nin Mevhibe-i Seniyye mine’s-Sireti’z-Zekiyye adlı eserinin siyer literatüründeki yeri tespit edilerek değerlendirilmiştir. Yazar, eserin herkes tarafından anlaşılması için sade bir dil kullanarak muhtasar bir eser meydana getirmiştir. Degree Awarded and Date: Master – July 2015 Keywords: Ahmad b. İbrahim Tobhanevi, Mevhibe-i Seniyye mine’s-Sireti’z-Zekiyye, Siyar, Hz.Prophet. ABSTRACT From the birth of Islam to the present day, many literary works was written about the life of the prophet (sav), In this area, the most Turkish literary works had been made at the Ottoman period. This study is being prepared from the Ottoman periodauhor Ahmed b. Ibrahim Tobhanev’s literary work in siyar field named “Mevhibe-i Seniyye mine’s-Sireti’z-Zekiyye”. Our study consists of three parts.In the inroduction section, we explained the birth and development of the knowledge siyar. At the same time, we also give information about the knowledge siyar in Turkish litarature and the Turkhish litarary works written in this field. The life of Ahmed b. Ibrahim Tobhanevi and the manuscript of “Mevhibe-i Seniyye mine’s-Sireti’z-Zekiyye” have been introduced in this section. In the first section; the author’s resources, the purpose of writing of the work, content, literary property and the vision of the prophet had been studied in detail. In the second section you can find the other copies of the literary work with comparative text. In the conclusion, we have identified and evaluated Ahmed b. Ibrahim Tobhanevi’s literary work named “Mevhibe-i Seniyye mine’s-Sireti’z-Zekiyye” in siyar literature. The author has created a concise literary work with using plain language to be understood by everyone.