Mukayeseli hukukta ötanaziye ilişkin yaklaşımlar ve hukukumuzda ötanazinin yeri sorunu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Public Law, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: BİLAL KILINÇ

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmamızda tartışılan mesele, mukayeseli hukukta ve hukukumuzda ötanazinin yeri sorunudur. Ötanazi kavramı tarihin akışı içerisinde diğer kavramlar gibi değişerek ve dönüşerek bugüne gelmiştir. Bu değişim ve dönüşümün anlaşılması çalışmamıza ışık tutacaktır. Bu itibarla ilk olarak kavramın anlamı ve etimolojisi, tarihçesi, türleri ve diğer kavramlardan farkı ele alınmıştır. Özellikle “hekim destekli intihar” ile “ötanazinin” karıştırıldığı gözlemlenmektedir. Hukuk sistemleri bir davranışı veya talebi yasal forma sokarak yasaklayabilir ya da koruma altına alabilir. Bunu yaparken de davranışın veya talebin meşruiyet temellerinden hareket etmek durumundadır. Ötanazinin meşruiyetine ilişkin yaklaşımlara göre ülke mevzuatlarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda, ötanaziyi mukayeseli hukuk ve mevzu hukuk açısından değerlendirmeden önce ötanazinin meşruiyetine ilişkin yaklaşımlar ele alınmıştır. Özellikle ötanazinin “yaşam hakkı” karşısındaki durumuna yoğunlaşılmıştır. Böylece bir hastanın yaşam hakkı üzerinde mutlak tasarruf yetkisinin bulunup bulunmadığı meselesi ele alınmıştır. İnsanlık tarihi boyunca kasten öldürme suç sayılmış bir fiildir. Ancak ötanazi söz konusu olduğunda ülke hukuklarında farklılaşmalar görülmektedir. “Ötanazi çok ağır cezayı gerektiren suç olmalıdır” veya “hastanın ölme hakkı vardır” gibi kesin bir yargı ortaya koymadan önce bu farklılaşmaların incelenmesi barika-i hakikatin doğması için elzemdir. Bu itibarla çalışmamızda bazı ülkelerdeki hukuki durum ele alınmıştır. Son olarak hukukumuzda ötanazinin yerinin tespiti için kasten öldürme ve intihara yönlendirme suçları ile açlık grevi/ölüm orucu, soykırım suçu ve insanlığa karşı suçlar açısından bir değerlendirme yapılmıştır. -------------------- ABSTRACT This study is prepared as a master’s thesis in Marmara University Graduate School of Social Sciences. The topic debated in the study is the place of euthanasia in comparative law and Turkish law. As various concepts, the concept of euthanasia has reached today through alteration and transformation. Understanding this alteration and transformation would enlighten our study. In this respect, first, the meaning and ethimology of the concept, its history, varieties and differences from other concepts are discussed. It is witnessed that, especially, physician-assisted suicide and euthanasia are confused with each other. Legal systems can prohibit an action or demand, or put them under protection through codifying into legal form. Legal systems should act upon the legal basis of the action or demand, while doing so. Differences emerge in states’ legislations depending on the legitimacy of euthanasia. Therefore, before evaluating euthanasia in comparative law and the positive law, the approaches towards legitimacy of euthanasia are discussed. The study is especially focused on euthanasia’s position in contrast to “right to life.” Thereby, the legitimacy basis of euthanasia is investigated in countries where euthanasia is a crime, or legal through whether a patient has absolute power of disposal over his right to life. States’ legal systems differ in approaching euthanasia, while deliberate killing has been a crime throughout the history of humanity. It is necessary to investigate the differences before making certain judgementsas “euthanasia should be a crime requiring heavy penalty” or “patient has the right to die” for the emergence of the light of truth. That is why, legal situations in some countries are examined in our dissertation. Finally, crimes of deliberate killing and assisting a suicide are evaluated in oder to determine the place of euthanasia in our legal system.