Abdullah Ferdî’nin Nazmü’l-leâlî ve Kenzü’l-meânî adlı mesnevisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşenur Bul

Supervisor: AHMET KARATAŞ

Abstract:

ÖZ Yüksek Lisans Tezi Abdullah Ferdî’nin Nazmü’l-leâlî ve Kenzü’l-meânî Adlı Mesnevisi Ayşenur BUL Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı Bu çalışmanın konusu Abdullah Ferdî’nin (ö. 1857) Nazmü’l-leâlî ve Kenzü’l-meânî adlı manzum tarîkatnâmesidir. Nakşibendî tarîkatının usûl ve âdâbının ele alındığı bu eserin Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki iki nüshası incelenmiş, edisyon kritikli metni oluşturulmaya çalışılmıştır. XIX. Yüzyıl meşâyıh ve şuarâsı arasında seçkin bir yere sahip olan Abdullah Ferdî, Manisa’da doğmuş, İstanbul’da tahsilini tamamlamış, daha sonra memleketinde müftülük görevinde bulunmuştur. Bu görevinin ardından vefâtına kadar İstanbul’da Emir Buhari Tekkesi’nde post-nişînlik yapmıştır. Çalışmanın giriş kısmında tarîkatnâme türü hakkında genel bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde Abdullah Ferdî’nin hayatı ve eserleri ele alınmış, ikinci bölümde Nazmü’l-leâlî ve Kenzü’l-meânî muhteva ve şekil yönünden incelenmiş, üçüncü ve son bölümde karşılaştırmalı metin verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Abdullah Ferdî, tarîkatnâme, metin inceleme ABSTRACT M. A. Thesis Abdullah Ferdî’s masnavi entitled Nazmü’l-leâlî ve Kenzü’l-meânî Aysenur BUL Marmara University Institute of Social Sciences Department of Islamic History and Art Turkish-Islamic Literature The subject of this study is the tarikatname of Abdullah Ferdi (d.1857) written in verse form and entitled Nazmü’l-leâlî ve Kenzü’l-meânî. This tarikatname discusses the etiquette and principles of the Naqshbandi sufi order. Two copies of this work at the Suleymaniye Library were examined and a critical edition of the text was prepared. Abdullah Ferdi, who held a prominent place among the sufi sheikhs and poets in the nineteeth century, was born in Manisa and completed his education in Istanbul, and then served as muftī in his hometown. After this service, Ferdi acted as the post-nişîn at the Tekke of Emir Buhari in Istanbul until his death. In the introduction, general information about the genre of tarikatname was provided. In the fist chapter, the life and works of Abdulah Ferdi were discussed. In the second chapter, Nazmü’l-leâlî ve Kenzü’l-meânî was examined in terms of form and content. In the last chapter, the comparative text was presented. Keywords: Abdullah Ferdi, tarikatname, textual criticism