Uluslararası hukukta yeni bir kavram olarak uluslararası yönetimler


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: İsmail Pamuk

Consultant: SELAMİ KURAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Uluslararası Hukuk, Uluslararası Yönetim, Kosova, Doğu Timor. ULUSLARARASI HUKUKTA YENİ BİR KAVRAM OLARAK ULUSLAR ARASI YÖNETİMLER 1999 yılında BM Güvenlik Konseyi yasama, yürütme ve bazı yargı yetkileri gibi egemenlik yetkilerini kullanmak suretiyle bölgeleri yönetmek üzere Kosova ve Doğu Timor misyonlarını kurmuştur. Bu yönetimlerin temel amacı bu bölgelerin kendi kendilerini yönetebilmelerini mümkün kılacak devlet mekanizmalarının kurularak yönetimin aşamalı olarak bölgelerin gerçek sahiplerine devredilmesiydi. Nitekim bu yönetimler yeni hukuk kuralları vazetmek suretiyle yargı, güvenlik, idari yapılanma ve mali alanlarda kapsamlı düzenlemelere gitmişlerdir. Bir ülkenin tamamının veya bir kısmının ülke dışı bir güç tarafından yönetilmesi uluslar arası hukukta geçmiş örnekleri bulunan bir uygulamadır. Kosova ve Doğu Timor’da olduğu gibi bir uluslararası yönetim BM Şartı tarafından açık olarak öngörülmemektedir. Bununla birlikte, meşruiyet bağlamında bu tip bir yönetimin ancak yine BM çatısı altında kurulması gerekliliği bir vakıadır. BM Şartının VII. Bölümünün Güvenlik Konseyine tanıdığı yetkiler bu yönetimlerin kurulmasının ana hukuki dayanağını oluşturmaktadır. İlaveten BM Şartının Genel Kurula tanıdığı yetkiler ile daha sonra BM Genel Kurulunca kabul edilen “Barış İçin Birleşme Doktrini” diğer bir hukuki dayanak olarak verilebilir. BM Şartı Düzeninin sağladığı bu hukuki dayanaklara bu tip yönetimler altına konulacak bölge insanlarının ve/veya temsilcilerinin rızası eklenebilir. Keywords : International Law, International Administrations, Kosovo, East Timor ABSTRACT INTERNATIONAL ADMINISTRATIONS AS A NEW CONCEPT IN INTERNATIONAL LAW In 1900, the United Nations Security Council established Kosovo and East Timor Missions to administer the territories through exercising legislative, administrative and judicial powers that are normally specific to a sovereign. Main purpose of the administrations was to establish governing institutions that will facilitate self-government and hand over the administrations of the territories to the indigenous people. There are similar historical examples of the administration of a territory of a state by non-indigenous power. The Charter of the United Nations does not have any provision regarding international administrations as Kosovo and East Timor. On the other hand, it is a fact that such administrations are to be established under the United Nations System for legality and legitimacy purposes. The authority granted to the Security Council under Chapter VII provides the legal basis for the establishment of these administrations. In additions to this, the authority granted to the General Assembly under the Charter of the United Nations and “uniting for peace” doctrine accepted by the General Assembly provides second legal basis. Consent of the people of the territories provides the third legal basis to those stemming from the Charter.