Projeye dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına ve sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: HATİCE KADIOĞLU

Consultant: ZELİHA NURDAN BAYSAL

Abstract:

PROJEYE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SUNU UYGULAMALARINA VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ Bu araştırmada, ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde projeye dayalı öğrenme yönteminin kullanımının öğrencilerin görsel sunu uygulamaları ve sosyal bilgiler dersi tutumuna etkisi saptanmaktır. Araştırma, İstanbul ili, Esenler İlçesi Engin Can Güre İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 44’ü deney, 44’ü kontrol grubunda olmak üzere 88 tane 4. sınıf öğrencisi ile, 2006-2007 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem süresince gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda sosyal bilgiler dersi, projeye dayalı öğrenme yöntemiyle işlenirken, kontrol grubunda geleneksel öğretimle işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu ölçmek amacıyla “Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği”, görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumu ölçmek amacıyla “Görsel Sunu Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma, yarı deneme modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu modele göre desenlenmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 12.0 paket programı kullanılarak, veriler üzerinde, ki kare ve t testi yapılmış, tek yönlü 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırmanın başlıca bulguları aşağıda verilmiştir: 1. İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersi “İnsanlar ve Yönetim” ile “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitelerinde projeye dayalı öğrenme yönteminin kullanımının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumunu olumlu yönde arttırdığı saptanmıştır (p<.05). 2. İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersi “İnsanlar ve Yönetim” ile “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitelerinde projeye dayalı öğrenme yönteminin kullanımının öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumunu olumlu yönde arttırdığı saptanmıştır (p<.05). 3. Projeye dayalı öğrenme yönteminin sosyal bilgiler dersine yönelik tutuma etkisi cinsiyete göre farklılaşmamaktadır (p>.05). 4. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi cinsiyete göre farklılaşmamaktadır(p>.05). 5. Projeye dayalı öğrenme yönteminin sosyal bilgiler dersine yönelik tutuma etkisi sahip olunan kardeş sayısına göre farklılaşmamaktadır (p>.05). 6. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi sahip olunan kardeş sayısına göre farklılaşmamaktadır (p>.05). 7. Projeye dayalı öğrenme yönteminin sosyal bilgiler dersine yönelik tutuma etkisi anne eğitim durumuna göre farklılaşmamaktadır (p>.05). 8. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi anne eğitim durumuna göre farklılaşmamaktadır (p>.05). 9. Projeye dayalı öğrenme yönteminin sosyal bilgiler dersine yönelik tutuma etkisi baba eğitim durumuna göre farklılaşmamaktadır (p>.05). 10. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi baba eğitim durumuna göre farklılaşmamaktadır (p>.05). Kelimeler: Projeye Dayalı Öğrenme Yöntemi, Görsel Sunu Uygulamaları, Tutum. THE EFFECT OF PROJECT BASED LEARNİNG ON STUDENTS’ VİSUAL PRESENTATION PRACTİCE AND SOCİAL SCİENCE ATTITUDE’S ABSTRACT In this research, the effect of Project-based learning approach at the forth class social science on the attitude of visual presentation practices and social science is searched. The research is done forth year pupils in the primary school at 2006-2007 academic year with 44 pupils from 4-B as experimental group and 44 pupils from 4-A as control group from Engin Can Primary School in Istanbul, Esenler. While the experimental group courses were taught by Project-based learning apporach, the control group courses were taught by the traditional teaching method. In the research, “Social Science Attitude Scales” for the pupils’ social science attitude and “Visual Presentation Attitude Scales” for the pupils’ visual presentation practices attitude were used to gather data. Also “Personel Knowledge Form” is used to know pupils’ sexuality, mother-father education level, number of brother and sister. This research was formed as non equalized control model from semi-experimental models. Chi-square, frequency and t-test were applied on data, and they were analyzed by using SPSS 12.0. Research findings are explained below: 1. There is a meaningful difference on social science attitude in favour of the experiment group between the experimental group whom were taught by Project-based learning and the control group whom were taught by the traditional teaching method (p<.05). 2. There is a meaningful difference for visual presentation attitude in favour of the experiment group between the experimental group whom were taught by Project-based learning and the control group whom were taught by the traditional teaching method (p<.05). 3. The effect of Project-based learning on social science attitude is not differentiated by sexuality (p>.05). 4. The effect of Project-based learning on visual presentation practice attitude is not differentiated by sexuality (p>.05). 5. The effect of Project-based learning on social science attitude is not differentiated by the number of brother and sister (p>.05). 6. The effect of Project-based learning on visual presentation practice attitude is not differentiated by the number of brother and sister (p>.05). 7. The effect of Project-based learning on social science attitude is not differentiated by the level of mother education (p>.05). 8. The effect of Project-based learning on visual presentation practice attitude is not differentiated by the level of mother education (p>.05). 9. The effect of Project-based learning on social science attitude is not differentiated by the level of father education (p>.05). 10. The effect of Project-based learning on visual presentation practice attitude is not differentiated by the level of father education (p>.05). Key Words: Project-Based Learning Apporach, Visual Presantation Practices, Attitude.